• BIELA PASTELKA

     • V piatok 24. septembra 2021 sa žiaci IV.F triedy v zložení: Vladislav Trecak, Marek Daniš a Michal Cipa zapojili ako dobrovoľní pomocníci do celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom  pod názvom Biela pastelka. Výnos zbierky bude použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Naši dobrovoľní pomocníci v tento deň oslovovali darcov v ulicicach nášho mesta a ponúkali im biele spinky za dobrovoľný príspevok. Ďakujeme za ich pomoc a ochotu pomáhať druhým.

     • Slávnostné ukončenie 5. ročníka programu Ambasádorská škola EP 2020/2021

     • 24. septembra 2021 sa senior ambasádorka PaedDr. Jana Kováčová spolu s junior ambasádormi v zložení:  Emka Kachmanová, Šimon Višňovský, Ondrej Tӧmӧry, Dominik Kopko a Matúš Goron zúčastnili slávnostného ceremoniálu v Kulturparku v Košiciach. Po privítaní Ing. Danielou Detríkovou  junior ambasádori odprezentovali svoje aktivity, ktoré sa realizovali počas celého školského roka. Keďže svoje umiestnenie ešte nepoznali, napätie sa dalo v miestnosti krájať. Celkovo sa do projektu zapojilo  18 škôl. Vyhodnotenia sa zúčastnili iba školy, ktoré sa umiestnili v TOP 10. Naša škola zaujala nádherné 2. miesto. Prvé miesto obsadila Obchodná akadémia z Michaloviec, ako 3. skončili Stredná pedagogická škola z Prešova. Po slávnostnom dovzdávaní diplomov a plakety pre školy nasledovala diskusia s europoslancom  Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD. Témami diskusie boli šírenie dezinformácií, umelá inteligencia,  čerpanie eurofondov a pod. Bol to krásne strávený deň, plný nových skúseností, dojmov a zážitkov. Sme veľmi radi, že sme mohli našu školu i naše mesto reprezentovať. Naše poďakovanie patrí aj ďalším junior ambasádorom – Viktórii Ivančákovej, Petrovi Semkovi, Viliamovi Sabolovi i vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na všetkých aktivitách  našej školy. Ď A K U J E M E!!!

     • 200 ton z lesa von v Slovenskej Kajni

     • Okolie Slovenskej Kajne sa vo štvrtok 23.9.2021 stalo pre našu školu ďalšou etapou čistenia lesov v rámci projektu 200 ton z lesa von. 15 členná skupinka, ktorú tvorili druháci Mário Hobľak, Šimon Balogáč, Tadeáš Josipčuk, Roman Dzivák, Gabriel Tomkovič, Dávid Puškár, Jakub Kochan, tretiaci Henrich Dragula, Šimon Kirnág, štvrtáci Adam Frena, Patrik Gritters, Benjamín Keba, Samuel Marcinčin, Alex Marton a učiteľ Miroslav Vaterka, vyzbierala v lesných porastoch neďaleko Domaše za 2 hodiny 155 kg odpadu. Strmý svah im síce poriadne komplikoval pohyb a vyťahovanie vriec s odpadom bolo veľmi problematické, ale vynaloženú energiu im dokonale vrátilo milé pohostenie od pani starostky Lenky Hierzer Štiber, z ktorého našim zberačom doslova padla sánka. Ďakujeme pani starostke za spoluprácu a milé prekvapenie, zberačom za ochotu pomôcť prírode a vám ostatným za to, že nabudúce sa k nám určite pridáte!

     • Voľby člena ŽŠR do Rady školy

     • Zajtra, t.j. 23.9.2021 (štvrtok) sa uskutočnia voľby člena ŽŠR do Rady školy. Volieb sa zúčastnia všetci žiaci školy podľa následovného rozpisu tried:

      ROZPIS ŽIAKOV:

      1. vyučovacia hodina:  8.15 hod. – I.G + IV.M (operátor drevárskej a nábytkárskej výroby)

                                                     8.30 hod.  - I.A

      2. vyučovacia hodina:         8.45 hod. – I.M

                                                     9.00 hod. – II.A

                                                     9.15 hod. – II.G

      3. vyučovacia hodina:          9.40 hod. – II.M

                                                     9.55 hod.   – III.A (OVY)

                                                     10.10 hod. -  III.M (OVY)

                                                     10.25 hod. – III.F (OVY)

                                                     10.40 hod. – III.G (OVY)

      4. vyučovacia hodina:         10.55 hod. – IV.M (OVY)

                                                     11.10 hod. – IV.A (OVY)

      5. vyučovacia hodina:          11.35 hod. – IV.F

      Volebná miestnosť číslo 11 (prízemie). 

     • BIELA PASTELKA

     • 24. septembra 2021 (piatok) žiaci IV.F triedy  ako dobrovoľní pomocníci sa zapoja do zbierky BIELA  PASTELKA. Zbierka sa realizuje na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom. Výnos zbierky sa použije na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.  Je povolená Ministerstvom vnútra 000-2020-032857. Dobrovoľníci z triedy IV.F: Vladislav Trecak, Michal Cipa a Marek Daniš v tento deň vás oslovia a poprosia o dobrovoľný finančný príspevok. Prosíme o vašu podporu a pomoc.

      Ď A K U J E M E !

     • Voľby do rady školy

     • Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou,  podľa §25 odstavec 1 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,

       

                                                            riaditeľ školy oznamuje,

       

      že sa uskutočnia voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou na funkčné obdobie rokov 2021-2025.

       

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy sa volí na obdobie štyroch rokov a tvorí ju 11 členov. Voľby sú slobodné, rovné a tajné.

       

      Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 22.9.2021 o 12.00 v miestnosti č.11. Do rady školy sú vo voľbách zvolení dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí získajú najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

      Voľby zástupcu ostatných (nepedagogických) zamestnancov sa uskutočnia 22.9.2021 o 9.00 v miestnosti č.11. Do rady školy je vo voľbách zvolený jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, ktorý získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

      Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia 24.9.2021 o 15.00.  Z radov rodičov budú volení traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa uskutoční v ten istý deň, 24.9.202 o 16.00 hod., v takomto prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Voľby zástupcu žiakov  sa uskutočnia 23.9.2021.  Zorganizuje ich v zmysle štatútu samotná Žiacka školská rada. Výsledok volieb oznámi riaditeľovi SOŠD v stanovenom termíne spolu s odovzdaním zápisnice z volieb.

       

      Svoje podnety, návrhy kandidátov podľa príslušnej kategórii zástupcu v Rade školy môžete predkladať písomne do volieb zástupcov v jednotlivých zložkách predsedovi volebnej komisie Ing. Hricovi až do začiatku volieb osobne, alebo na mailovú adresu : hric@centrum.sk

       

       

       

                                                                                                     Ing. Igor Šesták   riaditeľ školy

      .

       

     • A už je tu jesenné upratovanie lesov!

     •      V rámci projektu 200 ton z lesa von sa vo štvrtok 9.9.2021 sedemčlenná skupinka žiakov: Marek Palfi, Šimon Balogáč, Mário Hobľak, Tadeáš Josipčuk, Adam Frena, Patrik Gritters, Samuel Marcinčin spolu s učiteľom Miroslavom Vaterkom pustila do poprázdninového upratovanie lesov v okolí obce Čierne nad Topľou a skupina druhákov, pod vedením učiteľa Jána Hajducha, v rámci Turistického kurzu, zbierala odpadky v Hrubom lese, smerom na Vyšný Kazimír. 

      Spolu 15 vriec, pneumatika, kovové trubky a kusy priemyselných textílií v konečnom účtovaní dali dokopy 211 kg. Veľká vďaka patrí pánu starostovi Vladislavovi Dvorjakovi a pánovi Jaroslavovi Sabolovi, ako aj ostatným pracovníkom obecného úradu v Čiernom nad Topľou, ktorí našim zberačom pripravili skvelé občerstvenie pred aj po práci a samozrejme vybrali znečistené lokality a zaviedli ich tam. Aj budúci týždeň plánujeme v prípade pekného počasia ďalšiu akciu do niektorej z blízkych obcí. V prípade záujmu budete srdečne vítaní!

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou v súlade s § 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľuje dňa 14. septembra 2021 (utorok) žiakom SOŠD  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie pokračuje vo štvrtok, 16. septembra 2021 nepárnym týždňom.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Otvorenie školského roku 2021/2022

      2. september  2021

       

      •    1. ročník – zraz žiakov pred hlavným vchodom budovy školy  o 8.00 hod.
      • 2. – 4. ročník –príchod žiakov  o 9.00 priamo do tried, podľa rozpisu uvedeného na dverách budovy. V tento deň žiaci dostanú učebnice.
      • Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný filter.
      • Pravidlá pohybu v priestoroch školy:
       • v interiéri musí mať každý žiak, aj zamestnanec rúško ( priniesť aj náhradné)
       • dodržiavať odstupy a nezhromažďovať sa na chodbách
       • pravidelné umývanie rúk a dezinfekcia
      • Zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx, 23.74 kB)

       

      • Žiaci s príznakmi ochorenia nebudú do školy vpustení.
     • Oznam o zmene výdaja samotestov AG.

     • Dňa 31.08.2021 /utorok/ sa NEUSKUTOČNÍ výdaj AG samotestov pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí si vopred objednali na základe objednávky, z dôvodu nedodania testov z ministerstva, ktoré zabezpečuje dodanie na našu školu.

      Po dodaní testov, bude uverejnený oznam na stránke školy.

     • ZISŤOVANIE ZÁUJMU O DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV AG TESTAMI V DOMÁCOM PROSTREDÍ.

     • V priebehu školského roka je možné využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov AG samotestami s krátkymi tyčinkami v domácom prostredí. Možnosť testovania môžu využiť všetci žiaci. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, dostanú sadu 25 ks testov na žiaka domáce použitie. Prosíme rodičov, ktorí majú o takýto druh testovania záujem, aby to škole nahlásili prostredníctvom vyplnenia OBJEDNÁVKY AG SAMOTESTOV (skopírujte si následný odkaz do vyhľadávača)https://cloud1d.edupage.org/cloud/Ziadost_o_samotesty.rtf…a jej doručenia do SOŠ drevárskej v dňoch 23. až 25. augusta 2021 v čase od 08:00 do 15:00 hod. Formulár objednávky je možné vyplniť aj priamo v budove školy.

     • Voľné pracovné miesta SOŠ drevárska - Učiteľ/ka matematiky a fyziky

     • Učiteľ/ka matematiky a fyziky - Stredná odborná škola drevárska, Vranov nad Topľou

      Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

      Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou  prijme do pracovného pomeru 

      učiteľa/ku s aprobáciou  matematika a fyzika.

      Pracovné podmienky

      Pracovné podmienky:

      • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2021 do 31.8.2022 (s možnosťou po roku prehodnotiť pracovný pomer na dobu neurčitú)
      • plný pracovný úväzok

       

      Požadovaná kvalifikácia

      Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

      • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v aprobácii matematika / fyzika

      Ďalšie požiadavky

      Ďalšie potrebné požiadavky:

      • znalosť práce s PC a IKT,
      • komunikatívnosť a flexibilita,
      • proaktívny prístup k zavádzaniu nových technológií do vyučovacieho procesu,
      • ovládanie štátneho jazyka
      • zdravotná spôsobilosť pre výkon pedagogickej činnosti

      Forma odmeňovania

      V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Požadované doklady

      Požadované doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
      • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
      • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
      • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
      • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Termín podania žiadosti

      Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou alebo mailom na adresu školy v termíne do 10.08. 2021.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

      Adresa školy

      Stredná odborná škola drevárska
      Lúčna 1055
      093 01 Vranov nad Topľou

      Kontakt

      Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

      • tel.: +421 905 861 287
     • Voľné pracovné miesta SOŠ drevárska - Majster odbornej výchovy pre strojárske odbory

     • Majster odbornej výchovy pre strojárske odbory – Stredná odborná škola drevárska, Vranov nad Topľou

      Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

      Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou  prijme do pracovného pomeru 

      majstra  odbornej výchovy pre strojárske študijné a učebné odbory

      Pracovné podmienky

      Pracovné podmienky:

      • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2021 do 31.8.2022 ( s možnosťou po roku prehodnotiť pracovný pomer na dobu neurčitú)
      • plný pracovný úväzok

      Požadovaná kvalifikácia

      Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Uprednostnení budú uchádzači s praxou a s výučným listom v odbore.

      Ďalšie požiadavky

      Ďalšie potrebné požiadavky:

      • komunikatívnosť, dôslednosť, zodpovednosť, flexibilita
      • schopnosť zavádzať inovatívne metódy do vyučovacieho procesu
      • zdravotná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti
      • bezúhonnosť
      • platné zváračské oprávnenie ( ZK 135-1 ) 

      Forma odmeňovania

      V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Požadované doklady

      Požadované doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
      • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
      • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
      • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
      • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Termín podania žiadosti

      Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou alebo mailom na adresu školy v termíne do 10.08. 2021.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

       

      Adresa školy

      Stredná odborná škola drevárska
      Lúčna 1055
      093 01 Vranov nad Topľou

      Kontakt

      Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

     • Ambasádorská škola - vyhodnotenie

     • Milí junior ambasádori,  

      v prvom rade by som sa vám chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za váš čas a účasť na programe kancelárie Európskeho parlamentu Ambasádorské školy.

      Počas tohto školského roka ste mali sťažené podmienky s výučbou. Aj napriek tomu

      ste boli aktívni, zapájali ste sa do aktivít, zúčastnili ste sa prednášky s europoslancom pánom Vladimírom Bilčíkom, organizovali ste vlastné aktivity.

       

      Tento ročník programu úspešne absolvovalo 10 škôl.

      Všetci, ktorí program úspešne absolvovali,  získavajú plaketu programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a junior ambasádori budú odmenení diplomom. Do finále postúpili 4 školy, postupnosť umiestnenia sa zatiaľ nezverejňuje. Zverejní sa až  v septembri 2021 na Slávnostnom odovzdávaní cien programu EPAS. Plaketu zo všetkých škôl si v septembri prídu prevziať senior ambasádori a z prvých štyroch škôl aj junior ambasádorov. Okrem toho sa budú vyhlasovať aj špeciálne ocenenia.

      Prvé 4 školy, ktoré postupujú do finále:

      Gymnázium Moldava, OA Michalovce, SOŠ pedagogická Prešov, SOŠ drevárska Vranov.

       

      Ďakujeme všetkým! Užite si leto. Junior ambasádori  odviedli skvelú prácu.

      Želáme Vám krásne prázdniny plné relaxu.

       

     • 200 ton z lesa von na Hlinnom

     • Ďalších pár kíl ubudlo z 200 ton, vďaka stredajšej aktivite našich žiakov v "chotári" obce Hlinné. 23.6.2021, hneď ráno, sa Mário Hobľák, Jakub Lukčo, Šimon Balogáč, (všetci I.M), Mário Šafran (I.A), Henrich Dragula (obaja II.F), Jakub Varechaj. Marek Palfi, Daniel Sapara (všetci II.A), Marek Kalman (II.G), Jakub Kochan (I.G) spolu s učiteľmi Ing. Radom a Ing. Vaterkom pustili do "prehliadky terénu". Okrem horúčavy im postupne vyrážala dych čistota lesov v okolí obce, keď počas 2 hodín nazbierali len 1 vrece odpadu, zato však narazili na skupinky ľudí, ktorí kosili, upratovali na chodníkoch, aj v lese pri altánku. A tak nečudo, že až na záver objavili na okraji lesa za veľkou lúkou nad obcou odpadky, ktorými naplnili ešte ďalšie 4 vrecia. Spolu 42 kg odpadu. Vidno, že v Hlinnom sa o svoju obec starajú!

     • Akcia: "Čistá rieka" - 200 ton z lesa von

     • "200 ton z lesa von" - Vo štvrtok 10.6.2021 sa 26 členná skupinka žiakov III.F a I.M a 2 učiteľov  SOŠD presunula ku rieke Topľa, aby skontrolovala, ako to vyzerá v jej okolí. Napriek tomu, že tu v úseku za priemyselným parkom našli podstatne menej neporiadku ako v minulých rokoch, naplnili odpadom 11 vriec, odniesli 2 pneumatiky, čo spolu dalo hmotnosť 96,5 kg. Vrecia odniesli na Zberný dvor vo Vranove nad Topľou. Ď A K U J E M E!

     • Na Banskom padol rekord!

     • V stredu 16. júna sa naši žiaci naozaj pochlapili. Gabo Tomkovič, Mário Hobľák, Šimon Balogáč a Jakub Lukčo z I.M a Braňo Jacko z III.M spolu s Ing. Michalom Radom, Miroslavom Vaterkom a Petrom Nálešníkom v rámci projektu 200 ton z lesa von vypratali z lesa na Banskom spolu 562 kg odpadu! Je to zatiaľ najviac v rámci jedného zberu! Pomocou vŕtačky, hákov a lán vytiahli z bahnitého terénu 10 veľkých pneumatík a odgúľali ich ku ceste, kde sa už o ich odvoz a likvidáciu postará obec Banské!  Vďaka aj starostovi obce pánovi Stanislavovi Malošovi za ochotu, ústretovosť a spoluprácu!

     • Naši zberači na Novej Kelči

     • V piatok 4. júna sa skupinka žiakov z III.F - Vlado Trecák, Michal Cipa, Patrik Daniš a Filip Bohanič spolu s pani Ing. Bujkovou pustili do boja s neporiadkom v lesnom poraste za odstavnou plochou pre autá v časti "Kelčianka" pri obci Nová Kelča. Statoční bojovníci s odpadom boli veľmi nemilo prekvapení zistením, čo človek, dokáže urobiť s prírodou a ako si neváži toto krásne Božie dielo. Za viac ako dve hodiny vyzbierali v tejto silne znečistenej lokalite 120 kg odpadu - 14 vriec a podľa ich vlastných slov, by sa odpadom dalo naplniť ešte aj dvojnásobné množstvo vriec... Veľká vďaka všetkým piatim za odolnosť, pracovitosť a ochotu pomôcť!