• 2413 K mechanik strojov a zariadení

    Študijný odbor určený pre chlapcov

    Dĺžka štúdia:  4 roky

    Forma štúdia: denná

    Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

    Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

    Doklady o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

    Pracovné uplatnenie: výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a 

                                              prevádzkového  charakteru. Diagnostika a odstraňovanie porúch na

                                              klasických  a programovacích strojoch   a  zariadeniach. Riadenie a 

                                             organizovanie výrobných činností, technická príprava výroby,

                                               činnosti  spojené s nákupom , odbytom výrobkov a marketingovou    

                                              analýzou   trhu.

    Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium v príbuznom odbore, pomaturitné špecializačné štúdium

    Študenti majú možnosť získať zváračský preukaz.

    ucebny_plan-_MSZ.pdf

     

    2682 K mechanik počítačových sietí

    Študijný odbor určený pre chlapcov a dievčatá

    Dĺžka štúdia:  4 roky

    Forma štúdia: denná

    Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

    Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

    Doklady o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

    Pracovné uplatnenie: výkon činností  oblasti informačných technológii a počítačových sietí

                                             v štátnych aj  súkromných   firmách, diagnostika a odstraňovanie porúch 

                                              informačno- komunikačných systémov, servis,  inštalácia a konfigurácia PC.

    Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium v príbuznom odbore, pomaturitné špecializačné štúdium

    Študenti majú možnosť získať certifikát Akadémie CISCO..

    ucebny_plan-_MPS.pdf

     

    3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

    Študijný odbor určený pre chlapcov a dievčatá

    Dĺžka štúdia:  4 roky

    Forma štúdia: denná

    Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

    Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

    Doklady o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške  a výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

    Pracovné uplatnenie: výkon činností drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a

                                              individuálneho  charakteru.    Riadenie a organizovanie výrobných činností

                                               a  činností súvisiacich s konštrukčnou  a technologickou prípravou výroby,

                                               odbytom tovarov a služieb.

    Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium v príbuznom odbore, pomaturitné špecializačné štúdium

    ucebny_plan-ODNV.pdf

     

    2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

    Študijný odbor určený pre chlapcov

    Dĺžka štúdia:  4 roky

    Forma štúdia: denná

    Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

    Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

    Doklady o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

    Pracovné uplatnenie: obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení, programovanie

                                              a obsluha CNC strojov, technologická a konštrukčná príprava

                                               výroby, organizácia, riadenie a kontrola   prevádzky,  činnosti

                                               spojené s nákupom , odbytom výrobkov a marketingovou analýzou

     

                                               trhu.

    Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium v príbuznom odbore, pomaturitné špecializačné štúdium

    Študenti majú možnosť získať zváračský preukaz.

    ucebny_plan-POSZ.pdf

     

    3349 K Technik drevostavieb

    Študijný odbor určený pre chlapcov a dievčatá

    Dĺžka štúdia:  4 roky

    Forma štúdia: denná

    Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

    Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

    Doklady o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške  a výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

    Pracovné uplatnenie: Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v štátnych a súkromných firmách so zameraním na výrobu a montáž drevostavieb. Odborník pri vykonávaní komplexných remeselných prác so zameraním na drevostavby. Po zaškolení a získaní praxe ako samostatný projekt manažér, majster v predvýrobnej príprave výroby, projekcii, výroby aj  v zabezpečení realizácie zákaziek drevostavieb  z pohľadu logistiky.

    Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium v príbuznom odbore, pomaturitné špecializačné štúdium

     

    ucebny_plan_TED.pdf