• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie - výberové konanie

   • Úväzok:
    podľa nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.
    Dátum nástupu:
    1.8.2016
   • Požiadavky:
    Oznámenie o vyhlásení výberového konania

    Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou
    zastúpená Ing. Igorom Šestákom – riaditeľom školy
    v zmysle § 5 ods. (1) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    vyhlasuje
    výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie
    Kvalifikačné predpoklady
    • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
    • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
    • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti a
    • vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 61 ods. (7) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    Iné požiadavky

    Okrem požadovanej kvalifikácie sú potrebné u uchádzača aj iné požiadavky:
    • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
    • bezúhonnosť,
    • organizačné schopnosti,
    • znalosť príslušnej legislatívy a
    • ovládanie štátneho jazyka.
    Požadované doklady

    Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
    • osobný dotazník,
    • profesijný životopis,
    • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a o absolvovaní 1. atestácie,
    • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
    • návrh koncepcie rozvoja teoretického vyučovania v Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove nad Topľou a
    • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. (4) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    Uzávierka prihlášok
    Uzávierka prihlášok je 8. júla 2016.
    Zasielanie prihlášok
    Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte na adresu:
    Stredná odborná škola drevárska
    Lúčna 1055
    093 01 Vranov nad Topľou

    v obálke s označením „Výberové konanie + názov a sídlo školy + neotvárať!“.
    (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).
    Termín výberového konania
    Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.    Vo Vranove nad Topľou, dňa 20.6.2016


    Ing. Igor Š e s t á k
    riaditeľ SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou