• Zriaďovateľom   školy  je:  Prešovský samosprávny kraj

                                                    Námestie mieru  2

                                                    080 01 Prešov

     

    Zameranie školy vďaka štruktúre odborov  výrazne zasahuje do profesijného rozvoja drevárskych,  strojárskych, elektrotechnických, ale aj  špeciálnych odborov. V súčasnej dobe študuje  v SOŠD 284 žiakov v týchto  študijných a učebných  odboroch:

    1. študijné odbory :           - mechanik strojov a zariadení

                                              - mechanik počítačových sietí

                                              - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

                                              - operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

                                             - prevádzka a ekonomika dopravy

                                             -  ochrana osôb a majetku pred požiarom

     

      2. učebné odbory:          - stolár

                                             - autoopravár – mechanik

                                                           

      3. nadstavbové štúdium: - dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava

    V súčasnosti je škola zapojená do globálnej vzdelávacej iniciatívy – Sieťového akademického programu Cisco, v rámci ktorého zriadila špecializovanú učebňu, ktorej zriadenie je príkladom úspešnej modelovej spolupráce súkromných a štátnych inštitúcií pri implementácií progresívnych komunikačných technológií do vzdelávacích programov stredných a vysokých škôl. Je tiež jedným z praktických naplnení Memoranda o spolupráci medzi  Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a spoločnosťou Cisco Systems, a.s. v rámci globálnej vzdelávacej iniciatívy programu Sieťových akadémií Cisco.

    SOŠD veľmi úzko spolupracuje s podnikateľskou sférou. V súčasnej dobe sa zintenzívnila spolupráca s novým manažmentom najväčšieho podniku v regióne, akciovou spoločnosťou Bukóza Holding, a.s. Hencovce. Uplatnenie v tejto spoločnosti nájdu nielen absolventi drevárskych odborov, ale aj strojárskych a elektrotechnických odborov. Škola je strednou školou s komplexnosťou štúdia – učebné odbory – študijné odbory – nadstavbové štúdium. Dosahuje výborné výsledky v celoslovenských súťažiach SOČ a v súťažných prehliadkach Amavet, ESE v  Drážďanoch (Nemecko) a Dubline (Írsko). Má veľmi dobre vybavené odborné učebne. Žiaci školy absolvujú odborný výcvik aj v zmluvných podnikateľských subjektoch.

     

    Na škole, ktorá je 3 podlažná s pribudovaným podkrovím, v súčasnosti študujú žiaci celkovo v 13 triedach, z toho je 10 tried študijných odborov, 2 triedy učebných odborov a 1 trieda nadstavbového štúdia. Okrem klasických tried škola disponuje pomerne širokou škálou odborných učební: - učebňa cudzích jazykov (komplexne vybavená audiovizuálnou a výpočtovou technikou), učebňa elektrotechnického merania, učebňa automobilovej techniky, učebňa pre odborné  kreslenie a konštrukčné cvičenia, tri učebne výpočtovej techniky so zameraním aj na účtovníctvo, grafické systémy a vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, spoločenskú miestnosť, telocvičňu a ihrisko s umelou trávou, dve tenisové ihriská, atletickú antukovú 100 metrovú dráhu, odpočinkový altánok s grilom. Na škole sú tri učebne s interaktívnou tabuľou.

    Dielne praktického vyučovania sú stavebne pripojené k budove školy. Majú adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností v rámci odborného výcviku. Obsahujú dve kovoobrábacie dielne, dve dielne pre odbor autoopravár, tri učebne pre odbor mechanik počítačových sietí, tri oddelenia pre ručné opracovanie dreva, veľkú dielňu strojového opracovania dreva, priestor pre povrchovú úpravu dreva, pomerne rozsiahle skladové priestory. Naším cieľom je postupne vybaviť všetky dielne modernejším strojovým a diagnostickým zariadením.

        Škola zároveň disponuje Zváračskou školou, kde žiaci, ale aj široká verejnosť môže získať všetky bežné druhy zváračských oprávnení, vrátane kurzu zvárania plastov.

    https://sosdvv.edupage.org/photos/icons/img033.jpg

    https://sosdvv.edupage.org/photos/icons/img025.jpg

     

    Súťaže:

    Škola je organizátorom viacerých súťaží a zároveň sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží miestneho, obvodného a celoštátneho významu. Žiaci našej školy reprezentovali Slovenskú republiku na Súťaži mladých vedcov EÚ v Írsku a Európskom fóre mladých vedcov Nemecku. Od roku 1994 žiaci našej školy ani raz nechýbali na celoslovenskej prehliadke SOČ, kde niekoľkokrát vystúpili aj na stupne víťazov. Na súťaži Mladý tvorca Nitra 2008 získali žiaci školy ocenenie TOP výrobok v drevárskych výrobkoch. Úspešná bola škola v minulosti aj v športových súťažiach, kde súťažila v rezortných celoštátnych súťažiach vo volejbale (1981–Ostrava-1.miesto, 1989-  Pardubice - 2.miesto, Súťaž MH SR – 1996 a 1997 zhodne 1. miesto v SR), a v stolnom tenise (1993 -1998 – nepretržite účasť v celoslovenskom finále, 2 krát víťazi celoslovenského kola).

    Pedagogický zbor vrátane majstrov odbornej výchovy tvorí 29 pedagogických zamestnancov (19 učiteľov, 10 majstrov odbornej výchovy).

    Škola aktívne spolupracuje so zamestnaneckými organizáciami v regióne. Zameriava sa podľa profilácie školy na firmy a organizácie z oblasti drevospracujúceho priemyslu, strojárskeho priemyslu a autoopravárenstva. V súčasnej dobe sa vyhľadávajú organizácie spravujúce počítačové systémy a siete pre odbor mechanik počítačových sietí. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. V poslednom roku po vstupe nových majiteľov do najväčšieho podniku v regióne – akciovej spoločnosti Bukóza Holding, a.s. Hencovce sa výrazne zlepšila spolupráca medzi školou a touto spoločnosťou. Manažment spoločnosti si uvedomuje akútnu potrebu kvalifikovanej sily pre jej rozvoj. V nadväznosti na túto skutočnosť sa uskutočnilo 23. 10. 2010 slávnostné podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktorá vytvára rámec na nadštandardnú spoluprácu SOŠD a najväčším zamestnávateľom v regióne, akciovou spoločnosťou Bukóza Hencovce aj v oblasti materiálno-technického vybavenia.

    Okrem Bukóza Holding, a.s. Hencovce škola aktívne spolupracuje aj s inými firmami z oblasti stolárstva, nábytkárstva a čalúnnictva, autoservisov, strojárskeho priemyslu, výpočtovej techniky a iných oblastí. Ide o firmy: Hudák spol.s.r.o. Čaklov, TECAK - KOVO, s.r.o. Vranov nad Topľou, Jozef Balint MB Hriadky, Š - autoservis Čemerné, HONDA Soffy- Motors Vranov, Vataha MaM Sečovská Polianka, Extratech s.r.o. Vranov, Marián Ševčík Zámutov, KA-MI-ON Vyšný Žipov, RBPP Trading s.r.o. Vranov, ITES Vranov s.r.o., Schody Holp Merník, INSTAV s.r.o. Vranov.   Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy, aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori, sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov. Vďaka členstvu školy v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore sa zástupcovia zamestnávateľských organizácii zúčastňujú ako členovia komisií záverečných a maturitných skúšok.