• Suprové školenie ŽŠR

     • 3 žiaci (Vladislav Trecak, Daniel Kulman, Jaroslav Kuzdas), ktorí budú v blízkej dobe aj certifikovaní, sa zúčastnili online Odborného seminára pre ŽŠR – základný modul. Školenie prebiehalo 2 dni:  22. - 23.10.2020 v domácom prostredí. Bolo naplnené množstvom aktivít, ktoré všetkých účastníkov veľmi bavili. Venovalo sa ja aktuálnym témam ako: štatút ŽŠR, úlohy ŽŠR, práva a povinnosti členov a koordinátorov ŹŠR, motivácia k učeniu a pod. Spoznali tam veľa nových ľudí, priateľovV veľa sa aj naučili. A čo je plusom tohto školenia? Práca s novými aplikáciami  - Jamboard. Google.com, mentie.com, survio.com a kahoot.com. Už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s novými priateľmi, na ďalšie stretnutie so školiteľmi a nový nadstavbový seminár - viac informácií na  facebook.com/rmpk.po/    

     • Oznam - online seminár pre členov ŽŠR - základný modul

     • V dňoch 22.- 23.10.2020 v čase od 9.00 hod. do 12.30 hod. sa uskutoční online odborný seminár pre ŽŠR - základný modul, ktorý je určený pre nových členov ŽŠR stredných škôl z celého Prešovského kraja. Našu školu budú zastupovať Vladislav Trecak, Dávid Kulman, Jaroslav Kuzdas a Daniel Kmec.

       

     • OZNAM Sociálne štipendium

     • Oznam pre žiakov školy

       

      Sociálne štipendium pre žiakov školy sa  bude vyplácať:

       

      21.  – 22. októbra  2020 (streda, štvrtok )  v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  ruško,  rukavice, vlastné pero a občiansky

      preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

     • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

     • DIŠTANČNÉ  VYUČOVANIE  V  SOŠ  DREVÁRSKEJ  –  OZNAM.

      Rozhodnutím Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR sa s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách SR. Týka sa to samozrejme aj SOŠ drevárskej vo Vranove n.T., a pokračuje sa od pondelka 12.10.2020 dištančnou formou až do odvolania. To znamená:

      • žiaci SOŠD ostávajú doma a vzdelávajú sa online podľa pokynov a rozvrhu vyučovania (platia aj časové rozvrhy podľa týždenných rozvrhov hodín)
      • v pondelok 12.10. prvé dve hodiny (od 08.00 hod) budú triednické hodiny. To znamená, že všetci žiaci budú k dispozícii triednemu učiteľovi online ( k telefonickému či dátovému spojeniu). Od triednych učiteľov sa postupne dozviete všetky potrebné informácie
      • ďalšie vyučovacie hodiny budú už podľa pôvodných rozvrhov – ale dištančnou formou
      • ďalšie oznamy a pokyny sledujte na školskej Edupage stránke, aj na facebookovej stránke školy
      • dištančná forma vyučovania neznamená „odstrihnutie sa“ od vyučovania, ale naopak, svedomité si plnenie úloh, online vyučovanie, keď žiak je v čase vymedzenom rozvrhom hodín vyučovania plne k dispozícii vyučujúcim. Inak sa bude jeho neúčasť považovať za neospravedlnenú absenciu
     • Zmena formy vyučovania

     • Rozhodnutím ÚKŠ SR a v súlade s opatreniami MŠVVaŠ SR sa mení od 12.10.2020  forma výučby na stredných školách z prezenčnej na dištančnú. Všetci žiaci SOŠ drevárskej sú povinní zúčastňovať sa výučby z domu predovšetkým cez portál edupage alebo iné portály umožňujúce online vyučovanie na základe pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov podľa platného rozvrhu hodín. 

     • Európsky deň jazykov online - workshop

     • 9. októbra 2020 sa žiaci I.G triedy v rámci realizácie Európskeho dňa jazykov online zúčastnili interaktívnej hodiny z ruského jazyka. Témou hodiny bolo: "Čo nám dá mesto" a jej vyučujúcou  bola pani Jevkaterina z Ruskej federácie. Žiakom pripravila skupinu hádaniek k naučeným slovíčkam z tematického okruhu Pamiatky mesta a vysvetlila i precvičila stupňovanie prídavných mien. Priebeh hodiny bol veľmi pekný, žiaci sa zapájali a komunikovali v ruskom jazyku. V budúcnosti by sme chceli absolvovať aj ďalšie takéto vyučovacie hodiny. Organizátorom hodiny - pani Jevkaterine i Metodickému centru Košice  patrí naše veľké poďakovanie. 

     • Cezpoľný beh

     • 30.9.2020 získalo družstvo SOŠD (Gabriel Ondič, Jozef Senk, Marek Habina) na okresnom kole SŠ v Cezpoľnom behu 2. miesto.

     • DNI NEZÁBUDIEK 2020

     • V dňoch 7. - 9. októbra 2020 sa uskutoční verejná zbierka DNI  NEZÁBUDIEK  2020 v spolupráci s organizátorom verejnej zbierky - LIGA  ZA  DUŠEVNÉ  ZDRAVIE  SR o.z., ktorej sa zúčastnia:

      7.10.2020: Vladislav Trecak, Ema Kachmanová, Viktória Ivančáková - III.F,

      8.10.2020: Stanislav Kozák, Richard Baník, Nikolas Repáš - III.M,

      9.10.2020: Diana Tabačková, Nikolas Janočo, Tatiana Marcinová - IV.F.

      V dnešnej dobe nenachádzajú pokoj v duši stovky tisíc ľudí na Slovensku. Liga za duševné zdravie spolu s odborníkmi chce dosiahnuť veľmi potrebnú zmenu starostlivosti o duševné zdravie. Aby to mohli zvládnuť, potrebujeme vás.

      Všetkým patrí naše veľké poďakovanie.

       

     • Biela pastelka

     • 18.9.2020 sa organizuje 19. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka. Našu školu pri tejto zbierke budú reprezentovať Ondrej Tömöry, Peter Semko a Šimon Višňovský z III.F  triedy. Zbierka je povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra 000-2019-030715. Prosíme o vašu podporu. Vopred ďakujeme:

     • Oznam

     • Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021 dňa 2.9.2020

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu šírenia koronavírusu v súlade s nariadením ÚKŠ SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  bude prebiehať otvorenie školského roka nasledovne:

      Žiaci prvého ročníka:

      a)  Nástup 2.9. 2020 o 8.00 pred hlavným vchodom do budovy SOŠD s dodržaním          hygienických pravidiel: 2 m odstupy + rúška.

      b) Po úvodných pokynoch žiaci vstupujú do budovy so svojimi triednymi učiteľmi. Pri vstupe im bude meraná telesná teplota a zároveň odovzdajú vyplnené a zákonným zástupcom podpísané dokumenty: zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti ( uvedené na stránke dňa 27.8.2020 alebo na www. minedu).

      c) V priestoroch školy bude činnosť žiakov organizovaná triednymi učiteľmi:

      I.A – učebňa č. 49 (2.poschodie)

      I.G – učebňa č.28 (1. poschodie)

      I.M – učebňa č. 9 ( prízemie)

      Žiaci si prinesú vlastné písacie potreby a poznámkový blok.

      Rodičom nebude umožnený vstup do budovy.

      d) Činnosť bude ukončená približne o 10.30.

       

      Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka:

      a) Príchod do školy 2.9.2020 o  10.00. Žiaci sa nezdržiavajú pri vchode, ale po odmeraní telesnej teploty pokračujú do určených učební bez zbytočného zhromažďovania na chodbách.

      II.A – č.48

      II.F – č.69

      II.G – č.40

      II.M – č.50

      III.A – č.36

      III.F – č.37

      III.G – č.65

      III.M – č.77

      IV.F – č.27

      IV.M – č.51

      b) V učebniach  odovzdajú triednym učiteľom zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom alebo osobne v prípade plnoletého žiaka.

      c) Žiaci si prinesú vlastné písacie potreby a poznámkový blok.

      d) Činnosť bude ukončená o 11.30.

       

      Všetky osoby, ktoré vstupujú do priestorov školy musia mať rúško na tvári po celý čas pohybu v škole.

      Je zakázané svojvoľne sa pohybovať a zdržiavať na chodbách a iných priestorov mimo pridelených učební.

      Dňa 2.9.2020 žiaci nebudú dostávať učebnice.

       

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Zákonný zástupca a plnoletý žiak:


      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou a pri odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcie rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).


      • Zabezpečí pre svoje dieťa, plnoletý žiak pre seba každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorázové vreckovky. Zákonní zástupcovia a žiaci dodržiavajú pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.

      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)

      • V prípade, že má u svojho dieťaťa resp. plnoletý žiak u seba podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo plnoletému žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

      Príloha č. 1:            Zdravotny-dotaznik-a-vyhlasenie.docx

      Príloha č. 2:             ​​​​​​vyhlasenie-o-bezinfekcnosti.docx

      Viac informácii na:   https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

       

       

       

                                                                      Oznam zákonným zástupcom

      a žiakom

      V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       

     • Dotazník RMPK - fungovanie ŽŠR na školách.

     • Rada mládeže Prešovského kraja RMPK

       

      Milí koordinátori, koordinátorky ŽŠR, milí žiaci.

      Od dnešného dňa až do konca aktuálneho školského roka realizujeme veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji.

      Cieľom tohto prieskumu je zistiť povedomie o fungovaní žiackych školských rád (ďalej len ŽŠR) na stredných školách v Prešovskom kraji.Našim cieľom je zozbierať minimálne 20 odpovedí z každej strednej školy v Prešovskom kraji. 

      Váš názor je pre nás veľmi dôležitý, preto budeme vďační, ak sa pridáte. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5 min. Môže ho vyplniť každý študent a pedagóg strednej školy v Prešovskom kraji do 30.6.2020.Pre relevantnosť zistení o ŽŠR na stredných školách v kraji nám pomôže zozbierať čo najviac odpovedí. Preto budeme vďační ak tento dotazník: 

      - zazdieľate dotazník do vašich školských facebookových skupín   

      - prezdieľate na facebook stránke školy  - rozpošlete e-mailom alebo messengerom medzi vašich kolegov a žiakov

      - zavesíte na Edu page / webstránku školy   

      Link na dotazník: https://bit.ly/2XaeN04 V prípade potreby posielame v prílohe podpornú grafiku.

      My dotazník spracujeme a o výsledkoch budeme spätne informovať všetky stredné školy v Prešovskom kraji, Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.Ďakujeme za váš čas pri jeho vypĺňaní a za zdieľanie informácie medzi žiakov a kolegov :)

      S pozdravom,

      Mgr. Marianna Potanovičová

      Predsedníčka RMPK

       

      Prosím o vyplnenie a zaslanie. Link na dotazník:https://bit.ly/2XaeN04. Ďakujeme!

     • ActivQuiz

     • Milí  predsedovia Žiackych školských rád, milí študenti,

      v čase obmedzení spôsobených opatreniami voči COVID 19 sme i my reagovali v rámci našich plánovaných aktivít pre mladých zvlášť zameranýchpre žiakov SŠ v Prešovskom kraji.

      Rada mládeže Prešovského kraja a Iuventa - Slovenského inštitútu mládeže prichádza s ponukou a príležitosťou pre žiakov zapojiť sa doaktivity: ActivQuiz

       

      ActivQuiz je olympiádou ŽŠR ako nový aktívny kvocient žiaka strednej školy aktivizujúceho sa v ŽŠR. Jedná sa o zábavný vedomostný kvíz, ktorý preverí informácie (nielen) o fungovaní ŽŠR, ale aj prehľad o aktuálnom dianí vo svete. Cieľom aktivity je podporiť vzájomné sieťovanie ŽŠR v kraji a zlepšiť efektívne fungovanie ŽŠR v krajoch, rozvoj vedomostí a získanie nových poznatkov a informácii i prostredníctvomneformálneho vzdelávania.

      Kvíz sa uskutoční prostredníctvom internetových aplikácií Zoom a Kahoot. 

      Je určený pre členov ŽŠR ako aj pre žiakov, ktorých tieto témy zaujímajú.  Žiaci sa doň môžu prihlásiť prostredníctvom priloženého onlineformulára, kde si zároveň vyberú aj skupinu, v ktorej budú súťažiť. 

      Najlepší riešitelia kvízu budú pozvaní v jeseni na spoločné Krajské kolo v Prešove.

      Víťazi každého kola môžu získať hodnotné ceny :-)

      Prihlásiť sa je potrebné do 11.5. 2020 do 12:00.

       

      Link na prihlasovanie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Wrs2P4mwESDYdS8Y7rvzV7ihkkULjzjuvbfavZ_97o8G5w/viewform    

       

       

      Rada mládeže Prešovského kraja,www.rmpk.sk

      https://www.facebook.com/rmpk.po/Vajanského 17, 

      080 01  PrešovTel.: +421 908 285 263

       

     • OZNAM

     • Podľa pokynov MŠVVaŠ SR zostávajú všetky školy zatvorené až do odvolania. Písomné maturity v tomto školskom roku nebudú realizované. Ústna forma internej časti by sa mala uskutočniť najskôr o dva týždne od obnovenia výučby najneskôr do 30.júna 2020. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 bez potvrdenia od lekára. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020. Je potrebné si uvedomiť, že prerušenie prezenčnej výučby nie sú prázdniny. Vo vyučovaní pokračujeme dištančnou formou. Je preto potrebné sledovať edupage, fb, msg, mail, kde vám učitelia posielajú študijné materiály. Sledujte tiež vzdelávacie programy na Dvojke a nový vzdelávací portál www.ucimenadialku.sk.