• História SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou siaha ešte do obdobia pred rokom 1976. Už v šesťdesiatych rokoch padli prvé úvahy o potrebe zriadiť výchovno–vzdelávacie zariadenie pre prípravu kvalifikovaných robotníkov pre potreby podniku Bukóza.

             Škola začala svoju činnosť ako Odborné učilište pri n. p. Bukóza 1.9.1976, kedy do prvého ročníka nastúpilo133 žiakov dvoj a trojročných učebných odborov v profesiách – sústružník kovov, prevádzkový zámočník, chemik, stolár, prevádzkový elektromontér a strojník papierenskej výroby. Kapacitne škola bola pripravená pre 300 žiakov a pripravovala podmienky pre zvyšovanie počtu  žiakov.

             V školskom roku 1978-1979 sa po prvý krát otvoril aj 4-ročný študijný odbor „chemik – operátor“ končiaci maturitnou skúškou, čím škola začala poskytovať úplné stredné odborné vzdelanie a pripravovať absolventov nielen pre odbornú prax, ale aj pre prípadné ďalšie vzdelávanie na vysokých školách. Na základe tejto zmeny a vytvoreného materiálneho a personálneho zázemia sa 1.9.1979 OU premenovalo na stredné odborné učilište papierenské, ako jedno z prvých SOU v kraji i na Slovensku. Postupné zvyšovanie počtu žiakov ( v školskom roku 1982-1983 ich už bolo 525), si postupne vyžiadalo skvalitňovanie podmienok prístavbou dielenských častí a odborných učební, úpravou interiéru školy, výstavbou nových ihrísk. V roku 1995 bola ukončená nadstavba školy vytvorením štyroch nových učební,  v roku 1997 vznikla Zváračská škola a v tom istom roku si škola vybudovala aj vlastnú kotolňu. V roku 2002 bola dokončená rekonštrukcia podkrovia školy, kde vzniklo ďalších deväť odborných a klasických učební. Zvýšený záujem o štúdium na tejto škole však vyžaduje vytváranie ďalších priestorov pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy a odbornej praxe.

             Spoločensko-ekonomické zmeny v spoločnosti zasiahli aj do života školy. V roku 1991 sa od 1.januára SOU papierenské odčlenilo od š. p. Bukóza Vranov a stalo sa príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy sa stalo Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SR a v druhej polovici roka 1992 Ministerstvo hospodárstva SR. V roku 2001 sa stal zriaďovateľom školy Krajský úrad v Prešove a po prenesení výkonu štátnej správy v školstve na samosprávy  od roku 2002 Prešovský samosprávny kraj.         

             Ďalším významným medzníkom v živote školy bol aj vznik dcérskej školy na pôde SOUP - Strednej priemyselnej školy drevárskej, ktorá od 1.9.1993 privítala prvých svojich žiakov. Bol to logický krok k zvyšovaniu odbornej úrovne budúcich absolventov.

              Obe školy – SOU papierenské a SPŠ drevárska boli „pod jednou strechou“, mali jedno vedenie a personálne zabezpečenie. Nadväzne zlúčením týchto škôl vzniká na podnet  zriaďovateľa  od 1.9.2004 Združená stredná škola drevárska vo Vranove nad Topľou.

    Kontinuita zvyšovania kvality ďalšieho odborného vzdelávania priniesla v septembri 2006 po viacerých rokovaniach s vedením Technickej univerzity vo Zvolene zriadenie konzultačného strediska Drevárskej fakulty tejto školy práve na pôde ZSŠD vo Vranove nad Topľou, čím sa umožnilo externou formou pre absolventov ZSŠD ale aj iných uchádzačov o štúdium získať priamo vo Vranove nad Topľou prvý stupeň vysokoškolského štúdia s titulom Bakalár. Zároveň sa vytvorili predpoklady pre ďalší odborný a vedecký rast pedagógov ZSŠ drevárskej.

    Nový zákon o výchove a vzdelávaní priniesol pre život školy ďalšiu významnú zmenu, ktorá sa prejavila aj v názve školy, keď zriaďovateľ školy prostredníctvom Odboru školstva ÚPSK dodatkom k zriaďovacej listine od 1.9.2008 mení názov školy na Stredná odborná škola. Na základe žiadosti o zmenu názvu sa od 1.1.2009 škola premenovala na Strednú odbornú školu drevársku. Počas svojej existencie pripravila pre odbornú prax  naša škola vyše 2199 absolventov.