• Vnútorný školský poriadok

    •  

      

     ÚVOD

      

      

     V Ústave Slovenskej republiky je zahrnuté právo občanov na vzdelanie, pričom povinná školská dochádzka je desaťročná. Účelom strednej odbornej školy je poskytovanie vzdelania a odbornej prípravy na výkon povolania a príprava na štúdium na vysokých školách. Program strednej školy sa opiera o uplatňovanie jednoty výchovy a vzdelávania, spojenia školy so životom a mnohostranný rozvoj osobnosti mladého človeka, pričom dôraz kladie na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu. Výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje škola za súčinnosti všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov. Každý účastník tohto procesu musí poznať pravidlá a normy, v rámci ktorých sa tento proces uskutočňuje. Hlavnou úlohou školy je výchova všestranne rozvinutých, vzdelaných, kultúrnych ľudí, dobre pripravených na život aj na vysokoškolské štúdium.

              Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne a zaviazal sa tak riadiť zásadami všeľudskej morálky, v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z všeobecne platných predpisov a vnútorného poriadku školy, ktorý vychádza z medzinárodne platných dokumentov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách. Je povinný dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole a na akciách organizovaných školou aj mimo školy.

              Škola považuje Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd za nespochybniteľný základ vo vzťahu k žiakom, pedagogickým zamestnancom i ostatným zamestnancom školy. Vnútorný poriadok školy určuje základné pravidlá, ktoré by mali usmerňovať vzájomnú existenciu a spoluprácu žiakov všetkých foriem štúdia v SOŠ drevárskej, ich zákonných zástupcov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy, ako aj iných subjektov ovplyvňujúcich vzdelávací proces, v záujme vyššej kvality výchovy a vzdelávania. Obsahuje práva a povinnosti žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou, organizáciu vyučovania a ďalšie pravidlá žiakov a školy vo vzťahu k výchovno-vzdelávaciemu procesu. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečuje vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas, strávený v škole, bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj pedagogickými zamestnancami a doplňuje pracovný poriadok zamestnancov školy.

               

      

      

      

      

      

      

      

             

      

      


     1. VŠEOBECNÉ PRÁVA ŽIAKA 

     1.1 Právo na vzdelanie

     Každý žiak má právo na bezplatné vzdelanie a rovnoprávny prístup k vzdelávaniu. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti, k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese. Svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získať nové vedomosti a zodpovedne sa učiť. Má právo oboznámiť sa s náplňou učebných osnov a učebných plánov predmetov na školský rok v odbore, ktorý študuje,  na zrozumiteľný výklad učiva, kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch, vyslovenie svojho názoru, právo klásť vyučujúcim otázky súvisiace s preberaným učivom a právo dostať na položenú otázku odpoveď. Má právo poznať kritéria hodnotenia (čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom), klasifikácie, vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, na objektívne hodnotenie, na odôvodnenie klasifikácie vyučujúcim (dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia), jej objektívnosť a nezaujatosť, na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach, na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a na zdôvodnenie klasifikácie a zdôvodnenie chýb v písomných prácach, testoch najneskôr do 14 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť. Žiak má právo na verejnú klasifikáciu svojich učebných aktivít a pracovných výsledkov. Má právo vedieť výsledok hodnotenia so zdôvodnením vyučujúceho.

     Každý žiak má právo na psychohygienu a lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť v inom čase.

     Žiak má v uvedenej oblasti tiež právo:

     ·         na vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku,

     ·         na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie, zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom č. 245/2008 Z. z.,

     ·         na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom č.245/2008 Z.z., podľa § 24,

     ·         na organizáciu výchovy a vzdelávanie primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

     ·         na omyl,

     ·         na pomoc zo strany učiteľa, ak má akékoľvek problémy, v čase na to určenom,

     ·         pracovať na takej úrovni, na akú vedomosťami a schopnosťami stačí v zmysle pokynov učiteľa,

     ·         pracovať podľa svojho vlastného tempa zodpovedajúceho požiadavkám školy,

     ·         zvoliť si fakultatívne predmety ústnej maturitnej skúšky,

     ·         vybrať si tému písomnej maturitnej skúšky so slovenského jazyka a literatúry,

     ·         na partnerskú spoluprácu a komunikáciu s učiteľom vo forme dialógu v čase na to určenom, ak o to požiada,

     ·         mať pocit istoty, bezpečia, spokojnosti a radosti z učenia sa a pobytu v škole,

     ·         na prestávky medzi vyučovacími hodinami,

     ·         nezúčastniť sa vyučovania a byť ospravedlnený v prípadoch (ochorenie, mimoriadna udalosť v rodine, mimoriadne zlé poveternostné podmienky, uvoľnenie z vyučovania pedagogickým pracovníkom, ...),

     ·         ospravedlniť nepripravenosť na vyučovanie na začiatku vyučovacej hodiny z opodstatnených dôvodov,

     ·         nebyť skúšaný hneď po chorobe a to po ospravedlnení a dohode s vyučujúcim,

     ·         na ospravedlnenie z vyučovacieho dňa pri darcovstve krvi a reprezentácie obce, školy.

     1.2 Právo na slobodu prejavu

     Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny, urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. Písomný prejav musí byť podpísaný. Žiaci nesmú v škole rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou školy. Žiaci majú právo zvoliť si svojho zástupcu, ktorý vystupuje navonok ako zástupca a hovorca záujmov triedy. Každý žiak má právo konštruktívnej kritiky všetkého, čo sa týka učebného a spoločenského procesu na škole. Svoje pripomienky však musí predniesť slušne a v čase mimo vyučovania alebo v čase určenom úradnými hodinami a dbať na to, aby zachoval zásady etiky. Toto právo má aj zákonný zástupca žiaka.

     Žiak má v uvedenej oblasti tiež právo:

     ·     na vlastné vierovyznanie /v duchu schválených noriem/ a na vlastný názor na svet, národnostnej a etnickej príslušnosti,

     ·     v primeranom priestore a čase a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

     1.3 Právo na komisionálne preskúšanie

     Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže požiadať riaditeľa školy (sám, ak má 18 rokov, alebo jeho zákonný zástupca) o vykonanie komisionálnej skúšky do troch dní od oznámenia výsledku klasifikácie (odo dňa vydania vysvedčenia). O povolení komisionálnej skúšky rozhodne riaditeľ školy, výsledok komisionálnej skúšky je konečný.

     Ak žiak vynechal kontrolné písomné práce alebo laboratórne merania, ktoré majú rozhodujúci vplyv na uzavretie klasifikácie v danom predmete (štvrťročné písomné práce z matematiky a slovenského jazyka, cudzieho jazyka, tematické písomné práce z ostatných predmetov) alebo neodovzdal protokoly z laboratórnych meraní prípadne požadovanú výkresovú dokumentáciu, bude na návrh vyučujúceho skúšaný a klasifikovaný formou komisionálnej skúšky v náhradnom termíne (§ 56, 57 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon). O povolení komisionálnej skúšky rozhodne riaditeľ školy.

     1.4 Právo na ďalšie vzdelanie

     Žiak má právo na výber školou ponúkaných voliteľných a nepovinných predmetov, resp. podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov,  v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom vzdelávacím programom, svojím záujmom iniciovať zavedenie ďalších predmetov.

     1.5 Právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít

     Každý žiak má právo zapájať sa do záujmovej činnosti podľa svojho výberu s prihliadnutím na talent, zručnosti a schopnosti (po odovzdaní vzdelávacích poukazov),  pracovať v oblasti, ktorá ho zaujíma v zmysle pokynov učiteľa a tiež zapájať sa do aktivít mimo vyučovania, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci záujmového útvaru a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky. Každý žiak alebo trieda majú právo zorganizovať pre svojich spolužiakov záujmový klub, večierok, turnaj mimo vyučovania a iné aktivity za predpokladu, že najmenej týždeň pred konaním akcie odovzdajú riaditeľovi školy plán organizačného zabezpečenia akcie. Ak sú požadované priestory v škole voľné a je zabezpečená bezpečnosť účastníkov a pedagogický dozor, môže riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca dať súhlas na organizovanie akcie.

     1.6 Právo na komunikáciu

     Každý žiak má právo osobného rozhovoru s riaditeľom vo veciach súvisiacich s jeho osobnými alebo všeobecnými študijnými problémami. Každý žiak má právo na komunikáciu s pedagogickými pracovníkmi v duchu zásad slušnosti, humanity a demokracie. Žiak má právo na konzultácie s výchovným poradcom počas konzultačných hodín.

     1.7 Právo na spoluúčasť pri riadení školy

     Každý žiak školy má právo:

     ·         voliť a byť volený do triednej samosprávy, žiackej školskej rady a voliť zástupcu do Rady školy,

     ·         na riadenie vnútorného života triedy si voliť triedny výbor, ktorý spolupracuje s triednym učiteľom a žiackou školskou radou,

     ·         riešiť svoje požiadavky, názory a pripomienky prostredníctvom Žiackej školskej rady, ktorá, ak je ustanovená, reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a volí a odvoláva zástupcu žiakov do Rady školy,

     ·         podieľať sa na organizácii vzdelávacieho procesu, vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní vnútorného poriadku školy, riešení problémov školy a riadení školy prostredníctvom svojich zástupcov v Žiackej školskej rade a Rade školy a žiadať od nich informácie, ako sú ich požiadavky tlmočené,

     ·         podávať návrhy, ktoré sa dotýkajú života školy, najmä v oblasti kultúrnej, spoločenskej, organizačnej, telovýchovnej a návrhy projektov, do ktorých budú zapojení žiaci školy,

     1.8 Právo humánneho prístupu

     Voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky, zadržiavanie žiaka v škole proti jeho vôli a pod.).

     Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!

     Žiakom sa prostredníctvom Vnútorného poriadku školy ukladá povinnosť oznámiť triednym učiteľom a následne vedeniu školy akékoľvek podozrenie, prípadne skúsenosť s priamym prejavom šikanovania v priestoroch školy. (Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.)

     Žiak školy má právo:

     ·         na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

     ·         na dodržiavanie všetkých bodov Deklarácie práv dieťaťa,

     ·         na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov,

     ·         na demokratický, objektívny a tolerantný prístup v škole,

     ·         na to, aby sa spolužiaci k nemu slušne a ohľaduplne správali,

     ·         na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a demokracie,

     ·         dostať odpoveď na každú slušne položenú otázku v čase na to určenom,

     ·         oponovať a argumentovať, ak s niečím nesúhlasí,

     ·         odísť z triedy, ak to nevyhnutne potrebuje, so súhlasom vyučujúceho,

     ·         aby ho ostatní rešpektovali,

     ·         na ochranu pred fyzickým násilím a zanedbávaním..

     1.9 Právo na využívanie materiálno-technického vybavenia a priestorov školy

     Žiak má právo:

     ·       na bezplatné zapožičiavanie učebníc,

     ·       využívanie priestorov školy na nácvik programov,

     ·       na využívanie oddychovej miestnosti v čase voľných vyučovacích hodín,

     ·       používanie technických, audiovizuálnych, informatických (PC, internet) a ďalších pomôcok určených na vzdelávanie v čase vyučovania a mimo vyučovania,

     ·       bezplatne využívať INTERNET v súlade s určenými pravidlami.

     1.10 Ďalšie práva

     Každý žiak má právo odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá by bola v rozpore s ustanovením vnútorného poriadku školy, učebnými osnovami, internými predpismi, alebo by ohrozovala zdravie a bezpečnosť žiaka alebo inej osoby. Každý žiak má právo obracať sa so svojimi pripomienkami, námetmi na zlepšenie činnosti školy na triedneho učiteľa, na vyučujúcich, na členov vedenia školy, na Radu školy a byť informovaný o výsledkoch rokovania týchto orgánov. V prípade nesúhlasu s rozhodnutiami pedagógov má každý žiak právo odvolať sa u riaditeľa školy. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím školy sa môže žiak alebo jeho zákonný zástupca odvolať na Úrad Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

     Každý žiak má tiež právo:

     ·         na poskytovanie poradenstva,

     ·         na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     ·         na poskytovanie informácii v súlade so zákonom o informáciách,

     ·         získať informácie, ktoré potrebuje, ktoré ho zaujímajú v čase na to určenom, ak o to požiada,

     ·         na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

     ·         na ochranu osobných údajov a informácií,

     ·         na prestávku tak, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy,

     ·         na pravdivé informácie týkajúce sa prevádzky školy,

     ·         na lekárske ošetrenie iba v dĺžke nevyhnutne potrebného času,

     ·         na pomoc pri riešení študijných i osobných problémov,

     ·         odmietnuť, konať, alebo podať informácie, ktoré sú v rozpore s jeho presvedčením alebo so zákonom o ochrane osobných údajov,

     ·         sťažovať sa riaditeľovi školy ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického alebo iného povereného pracovníka školy je v rozpore so školským poriadkom alebo inými právnymi normami,

     ·         absolvovať preventívne zdravotné prehliadky v čase vyučovania,

     ·         na uvoľnenie z vyučovania na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť v čase mimo vyučovania,

     ·         stravovať sa v školskej jedálni, svoje pripomienky k stravovaniu tlmočiť stravovacej komisii, v ktorej majú svojho zástupcu,

     ·         na vysvetlenie konania pracovníka školy, ktoré je namierené proti jeho záujmom,

     ·         stravovať sa v školskej jedálni, ak rešpektuje pokyny pedagogických pracovníkov a  pracovníčok školskej jedálne a dodržiava zásady kultúrneho stolovania,

     ·         opustiť budovu školy počas vyučovania na základe priepustky, ktorá je podpísaná triednym učiteľom a v jeho neprítomnosti zastupujúcim triednym učiteľom, prípadne majstrom odbornej výchovy alebo učiteľom praxe (ak je žiak na odbornej výchove). Z jednej vyučovacej hodiny môže uvoľniť žiaka aj vyučujúci, s ktorým má žiak hodinu,

     ·         vybrať si priateľa, s ktorým chce sedieť, resp. miesto, kde bude sedieť, musí však rešpektovať organizáciu v triede, ktorá vzniká po dohode žiakov a triedneho učiteľa.

     1.11 Práva žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     ·         Má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

     ·         má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

     Práva ustanovené týmto školským poriadkom sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní. Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka , pedagogického alebo iného zamestnanca školy sťažnosť.

     2. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

     2.1 Práva zákonného zástupcu

        Zákonný zástupca žiaka má právo:

     ·         žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,

     ·         oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

     ·         byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch (u plnoletých žiakov iba v prípade, ak dali súhlas na informovanie zákonných zástupcov),

     ·         na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní,

     ·         zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

     ·         vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

     ·         byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa (zverenca) po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

     2.2 Povinnosti zákonného zástupcu

        Zákonný zástupca žiaka je povinný:

     ·       vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

     ·       dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

     ·       dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

     ·       informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     ·        prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí jeho dieťa (zverenec) na majetku školy a spolužiakov a nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil v plnom rozsahu alebo miery zavinenia žiakom,

     ·        dbať o to, aby dieťa (zvlášť v čase plnenia povinnej školskej dochádzky) dochádzalo do školy pravidelne a včas,

     ·        ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove  a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,

     ·         doložiť dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní v súlade so školským poriadkom.

     3. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA ŽIAKOV V ŠKOLE A POČAS ŠKOLSKÝCH AKCIÍ

     3.1 POVINNOSTI ŽIAKA

     Za účelom udržania disciplíny, morálky, poriadku, bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, vydáva škola potrebné obmedzenia a zákazy.

     3.1.1 Žiak je povinný:

     ·         pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,

     ·         neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania v škole,

     ·         dodržiavať vnútorný poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy a školského zariadenia,

     ·         ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, jednať s nimi korektne,

     ·         rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

     ·         dodržiavať pokyny službukonajúceho učiteľa, majstra odbornej výchovy a ostatných pracovníkov školy a týždenníkov,

     ·         absolvovať vstupné lekárske prehliadky,

     ·         dodržiavať pokyny a smernice o BOZP a PO, s ktorými je oboznámený pedagogickými zamestnancami,

     ·         v školskej budove dbá na bezpečný pohyb po chodbách a schodiskách,

     ·         konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, chrániť vlastné zdravie i zdravie iných,

     ·         šetrne hospodáriť s akýmikoľvek učebnými pomôckami požičanými školou, chrániť školský majetok a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie, pred poškodením alebo zničením a dať do pôvodného stavu alebo nahradiť škole, prostredníctvom jeho zákonného zástupcu (§ 144 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z. z.), úmyselne spôsobenú škodu pri teoretickom alebo praktickom vyučovaní, pri výchove mimo vyučovania a akciách organizovaných školou alebo v priamej súvislosti s nimi svojou nedbanlivosťou v plnom rozsahu alebo v rozsahu miery zavinenia; náhrada škody nevylučuje aj trest podľa stupňa previnenia,

     ·         nahlásiť odcudzenie vecí v školských priestoroch v čase školského vyučovania nahlásiť v deň odcudzenia priamemu nadriadenému - vyučujúcemu, triednemu učiteľovi, pedagogickému pracovníkovi vykonávajúcemu dozor ako aj hospodárskej pracovníčke školy, ktorá zodpovedá za vybavenie poistnej udalosti; vlastníctvo odcudzenej veci je povinný preukázať dokázateľným spôsobom, v prípade straty vecí vyššej hodnoty zavolá priamy nadriadený políciu, likvidáciu poistnej udalosti v spolupráci s poisťovňou vykonajú poverení pedagogickí zamestnanci,

     ·         nájdené cudzie veci odovzdať zástupcovi riaditeľa školy, ktorí zabezpečí ich odovzdanie pôvodnému majiteľovi,

     ·         dbať o čistotu a poriadok v školských priestoroch a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí (pred budovou, na chodbách, v triedach, v laviciach, soc. zariadeniach), po skončení vyučovania v danej učebni alebo na konci vyučovacieho dňa zanechať svoje miesto (lavicu, v ktorej sedel a jej okolie) upravené, bez nečistôt, učebníc a pomôcok, ktoré má nosiť domov, osobné veci, pomôcky a učebnice môže v triede nechávať len žiak, ktorý to má povolené zo zdravotných dôvodov riaditeľom školy, každé znečistenie je žiak povinný odstrániť (poškodenie lavice, olepenie lavice, stoličky a znečistenie podlahy žuvačkami, ...), na prípadné neplnenie týchto povinností upozorniť pedagogického pracovníka vykonávajúceho dozor alebo svojho triedneho učiteľa,

     ·         prísť do školy vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený (za výstrednosť sa považuje nevhodné maľovanie, nápadné farbenie vlasov, nosenie nevhodných účesov, odevov a symbolov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine), zvlášť na významné udalosti – začiatok a koniec školského roku, maturity, záverečné skúšky, súťaže a pod., do tried (odborných učební) prichádza vo vhodných, hygienicky vyhovujúcich prezuvkách (ako prezuvky nevyužívať obuv určenú na telesnú výchovu, resp. obuv s podrážkou, ktorá zanecháva stopy na podlahe, obuv na prezutie má byť vzdušná a hygienická), do dielní na praktické vyučovanie prichádza riadne ustrojený v predpísanom odeve (montérky, pracovný plášť) a pracovnej obuvi bez výstrednosti v úprave zovňajšku, vkusne upravený,

     ·         poznať rozvrh hodín určený na jednotlivé vyučovacie dni a riadiť sa podľa neho, má ho mať napísaný v žiackej knižke, ktorú je povinný nosiť pravidelne a na vyzvanie vyučujúceho ju predložiť,

     ·         dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín (schválený rozvrh hodín riaditeľom školy je pre žiakov záväzný) a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil tak, aby nenarušoval priebeh vyučovania, dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku školy, ako aj zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.

     ·         prinášať na vyučovanie učebnice a predpísané pomôcky podľa rozvrhu hodín a podľa pokynov pedagogických pracovníkov,

     ·         po príchode do školy si riadne očistiť obuv, prezuť sa v čase teoretického vyučovania pri príchode do školy v pridelených šatniach na vyhradenom mieste, do priestorov školy vstupuje iba v prezuvkách (na prezúvanie používa ľahké, umývateľné a bezpečné prezuvky) a zostane prezutý počas celého vyučovacieho procesu, ak si to okolnosti vyučovacieho procesu nevyžadujú inak, dbá na udržiavanie čistoty a poriadku v šatni,

     ·         pred začiatkom vyučovania si pripraviť pomôcky potrebné pre príslušný predmet, prípadne sa prezliecť do úboru alebo pracovného odevu,

     ·         pred začiatkom vyučovacej hodiny vypnúť svoj mobilný telefón,

     ·         v prípade neskorého príchodu na vyučovanie sa ospravedlniť vyučujúcemu;

     ·         na vyučovacích hodinách pracovať podľa pokynov vyučujúceho, nevyrušovať, rešpektovať pokyny vyučujúcich, pozorne sledovať vyučovací proces a aktívne sa do neho zapájať, cez prestávky sa správať podľa pokynov pedagogického zamestnanca vykonávajúceho dozor počas vyučovania,  prestávok a školských akcií a zdržiavať sa v priestoroch učební, na chodbách alebo v určených priestoroch pri školských akciách,

     ·         ospravedlniť sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny v prípade ak sa z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie alebo si nevypracuje domácu úlohu a osvojiť si učivo a splniť dodatočne podľa pokynov vyučujúceho pridelené úlohy,

     ·         ak chce prehovoriť hlási sa obvyklým spôsobom - zdvihnutím ruky,

     ·         z hodín vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti môže odísť len so súhlasom vyučujúceho,

     ·         počas prestávky si pripraviť knihy a pomôcky na nasledujúcu hodinu,

     ·         zaujať so zvonením, svoje miesto, ktoré mu bolo určené triednym učiteľom a ktoré nesmie počas vyučovania svojvoľne meniť; v odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci,

     ·         nemôže svojvoľne meniť pridelené pracovné miesto na odbornej výchove,

     ·         prekontrolovať svoju lavicu a stoličku zakaždým, keď prichádza na vyučovaciu hodinu a zistené poškodenia nahlásiť - vo svojej triede triednemu učiteľovi, v iných triedach a odborných učebniach príslušnému vyučujúcemu, 

     ·         presuny na vyučovacie hodiny do odborných učební a iných ako kmeňových učební realizovať tak, aby so zvonením bol pred učebňou, kde čaká na vyučujúceho, na vyučovanie telesnej výchovy odchádza do šatne 5 minút pred vyučovacou hodinou tak, aby so zvonením bol prezlečený, do odbornej učebne vstupuje len na pokyn vyučujúceho a do kmeňovej učebne sa vracia ihneď po ukončení hodiny, 

     ·         na telesnú výchovu do telovýchovných priestorov, na delené vyučovacie hodiny do odborných učební, na spoločné školské akcie odchádza podľa pokynov vyučujúceho, ktorý je za neho zodpovedný,

     ·         zachovávať ticho a kľud, ak je na chodbách v čase, keď v triedach prebieha vyučovanie, prípadne pri presunoch v priestoroch školy počas vyučovacích hodín,

     ·         dodržiavať prevádzkový poriadok príslušnej učebne, telocvične, odborných učební, laboratórií a dielenských priestorov a riadiť sa pravidlami platnými pre tieto priestory,

     ·         hlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne iné zmeny v osobných údajoch,

     ·         na hodinách telesnej výchovy používať čistý telocvičný úbor a podľa pokynov vyučujúceho aj hygienické potreby, v prezuvkách žiak nesmie cvičiť na hodinách telesnej výchovy,

     ·         v priestoroch školy zdraviť všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a všetkých dospelých prítomných v budove školy, bez ohľadu na to, či ich poznajú alebo nie, pozdravom Dobré ráno, Dobrý deň, Dobrý večer, Do videnia,

     ·         pri vstupe vyučujúceho alebo iných dospelých osôb v sprievode zamestnanca školy do triedy, pozdraviť ich povstaním a sadnúť si až na pokyn učiteľa; pri odchode ich taktiež pozdraviť povstaním (na hodinách telesnej výchovy, pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia, v laboratóriách a dielňach podľa možnosti zdravia povstaním alebo slovne),

     ·         do kancelárie riaditeľa, zástupcov riaditeľa a iných úradných miestností vstupovať po zaklopaní a vyzvaní na vstup,

     ·         pri oslovení používať oslovenie „pán, pani“ v spojení s funkciou, ktorú daná osoba na škole vykonáva, napr. pán riaditeľ, pán zástupca, pán učiteľ, pán majster, pán vychovávateľ, pani účtovníčka, pán informátor a pod.,

     ·         správať sa slušne na verejnosti a obzvlášť voči starším, nemocným či telesne postihnutým,

     ·         osvojovať si vedomosti, zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní,

     ·         osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a iných zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,

     ·         na exkurziách, tematických zájazdoch, pracovných brigádach, školských aj triednych výletoch a iných podujatí organizovaných školou (telovýchovno-výcvikový kurz, kultúrne podujatia, ...) sa riadiť pokynmi pedagogických zamestnancov a správať sa v súlade s organizáciou podujatia, bez ich vedomia sa nevzdiaľovať od ostatných žiakov alebo z určeného miesta,

     ·         sám alebo sprostredkovane hlásiť priamemu nadriadenému (učiteľ vykonávajúci dozor v určených priestoroch, triedny učiteľ, vyučujúci) úraz, ktorý sa stal v čase školského vyučovania,

     ·         prísne dodržiavať osobnú hygienu,

     ·         ak je ubytovaný v školskom internáte pri SOŠD dodržiavať v čase pobytu v školskom internáte ustanovenia vnútorného poriadku školského internátu,

     ·         dodržiavať zásady kultúry stolovania a spoločenské pravidlá, riadiť sa pokynmi dozor konajúceho pedagogického pracovníka v jedálni (do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tam stravujú),

     ·         ak sa žiak z rôznych dôvodov nezúčastní účelového cvičenia, ktoré je súčasťou učebného plánu, dodatočne sa musí zúčastniť náhradného programu, ak je žiak oslobodený alebo čiastočne oslobodený od vyučovania telesnej výchovy je povinný sa zúčastniť cvičenia, pričom mu bude pridelená činnosť, ktorá nie je v rozpore s predmetom oslobodenia, ak lekár odporučí sa nezúčastniť, žiakovi bude pridelená náhradná činnosť v škole.

     3.1.2 Žiakovi sa zakazuje:

     ·         bez povolenia vstupovať do odborných učební, telocvične, posilňovne a počítačových miestností,

     ·         vstupovať do zborovne učiteľov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov bez sprievodu pedagogického zamestnanca,

     ·         bez povolenia opustiť miesto alebo učebňu,

     ·         manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa,

     ·         vykláňať sa z okien,  sedieť na parapetnej doske a vyhadzovať von cez okná papiere, odpadky a akékoľvek predmety, ako aj vyhadzovať papiere a iné veci mimo odpadkových košov v učebniach,

     ·         nosiť do školy predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom (rádioprijímače, CD prehrávače,  CD, DVD nosiče, USB kľúče a časopisy s nevhodným a veku neprimeraným obsahom, karty a pod. ), cenné veci (notebooky, ...), väčšie sumy peňazí, za ktoré škola ani poisťovňa v súlade s poistnou zmluvou neručí a predmety ohrozujúce vlastné zdravie a bezpečnosť, zdravie a bezpečnosť žiakov a pedagogických zamestnancov (za takéto predmety sa považujú sečné, bodné, strelné predmety, zápalky, zapaľovače, ...) a ktoré rušia vyučovací proces a môžu rozptyľovať pozornosť žiakov pri vyučovaní; ak žiak donesie mobil alebo notebook, tak len na vlastnú zodpovednosť rodiča (mobil ani notebook počas vyučovania nesmie byť zapnutý a musí byť uložený v žiackej taške); v prípade, že žiak si výnimočne z rôznych dôvodov donesie drahší predmet, alebo má k dispozícii väčšiu sumu peňazí, je povinný prijať opatrenie na  prípadné odcudzenie (napríklad ho môže dať do úschovy vyučujúcemu, triednemu učiteľovi a pod.), za stratu peňazí a cenných vecí sa neposkytuje náhrada ani v rámci poistného; ak vyučujúci uvedené predmety zistí, žiakovi sa odoberú a vrátia sa rodičom, klenoty, cenné veci a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť, pri ich odcudzení škola nebude robiť žiadne opatrenia,

     ·         nosiť do školy cigarety, fajčiť v priestoroch školy ako aj pri činnostiach organizovaných školou mimo priestorov školy, prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

     ·         nosiť, prechovávať, distribuovať (šíriť), užívať a propagovať akékoľvek návykové látky, legálne a nelegálne drogy a ich symboly v školskom prostredí, vrátane nepredpísaných liekov, (na lieky, ktoré musí žiak v priebehu dňa užívať, zákaz neplatí); v prípade porušenia tohto zákazu je potrebné okamžite informovať vedenie školy, koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno–patologických javov, ktorí oboznámia rodičov týchto žiakov, porušenie tohto zákazu bude posudzované ako hrubé porušenie vnútorného poriadku školy,

     ·         hodinky, menšie sumy peňazí, osobné doklady, okuliare sú žiaci povinní (počas vyučovania telesnej výchovy) zobrať do telocvične, nenechávať v šatni, resp. pri cvičení v areáli školy dať do úschovy vyučujúcemu,

     ·         prísť do školy  a akcie organizované školou pod vplyvom akejkoľvek drogy,

     ·         používať mobilný telefón na telefonovanie alebo na príjem hovoru alebo príjem SMS správy prípadne na využívanie akejkoľvek funkcie MT, ktorú ponúka operátor, tak na teoretickom a praktickom vyučovaní počas vyučovacej hodiny, čo platí aj používanie notebooku, vrátane všetkých foriem skúšok, ako aj kultúrno-spoločenských alebo výchovných akciách školy - porušenie tohto zákazu bude posudzované ako hrubé porušenie vnútorného poriadku školy (v odôvodnených a výnimočných prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa a jeho povereného zástupcu, riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa školy je ho možné použiť),

     ·         v čase vyučovania ako aj v čase voľných vyučovacích hodín medzi vyučovacími hodinami opúšťať svojvoľne školskú budovu a areál školy, vyhradené priestory (trieda, odborná učebňa, poschodie, budova, ...); prestávky (okrem 5 minútovej) využíva na voľný pohyb (WC, desiata, výmena učebníc, ...), riadi sa pokynmi dozor konajúcich pedagógov, dbá na ochranu svojho zdravia a zdravia spolužiakov,

     ·         zdržiavať sa počas 5 minútových prestávkach bezdôvodne na chodbách, či zdržiavať sa vo vestibule školy,

     ·         šikanovať spolužiakov, kradnúť im veci a stravu, vydierať a ubližovať si navzájom fyzicky aj psychicky, vzájomné nezhody a nedorozumenia musí riešiť komunikáciou, resp. za pomoci pedagógov školy, 

     ·         telesne aj verbálne obťažovať, v škole prejavovať intímne náklonnosti k iným žiakom (dotyky, bozky .....),

     ·         zdržiavať sa bezdôvodne bez dozoru, v čase mimo vyučovacom v budove školy,

     ·         používať v priestoroch školy, ale aj mimo nich, vulgárne výrazy v reči a oslovení,

     ·         v priestoroch budovy školy nosiť na hlave čiapku, šiltovku alebo kapucňu a na očiach slnečné okuliare,

     ·         v priestoroch budovy školy hrať hry ohrozujúce bezpečnosť a zdravie žiakov a spôsobujúce ničenie majetku školy ako aj hazardné hry,

     ·         prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou zbrane a iné život, zdravie a mravnosť ohrozujúce predmety,

     ·         prenášať alebo inak manipulovať s hasiacimi prístrojmi, ktoré sa nachádzajú v priestoroch školy,

     ·         chodiť v prezuvkách mimo hlavnej budovy školy a telocvične,

     ·         propagovať a šíriť hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd (rasizmus, intoleranciu, xenofóbiu, extrémizmus) a symboly propagujúce tieto názory a hnutia,

     ·         obmedzenia, respektíve zákazy sa vzťahujú na všetky akcie organizované školou (výlety, kurzy, exkurzie, tematické zájazdy, brigády a iné).

      

     3.2 DOPLNOK K VŠEOBECNÝM PRAVIDLÁM SPRÁVANIA

     3.2.1 Ďalšie povinnosti žiaka:

     ·         cez prestávky trávi čas oddychu podľa vlastného uváženia a potreby - v triede, prechádzaním po chodbe, nákupom potravín v školskom bufete, zbytočne sa nezdržiava v šatniach, vo vestibule, v bufete, nevychádza v prezuvkách z budovy školy, prestávky využíva na osobnú potrebu, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu a nevyhnutný presun do inej triedy,

     ·         nepoužíva nevhodné gestá a vulgárne výrazy, nezosmiešňuje iných,

     ·         nevyrušuje počas vyučovacej hodiny poznámkami, opúšťaním triedy a činnosťou, ktorá nesúvisí s vyučovacou hodinou,

     ·         administratívne záležitosti (potvrdzovania preukážok atď., vyberanie sociálneho štipendia, ...) si vybavuje v čase prestávok a voľných vyučovacích hodín v súlade s úradnými hodinami hospodárskych pracovníkov školy a výchovnej poradkyne školy pre žiakov,

     ·         ak sa chce zúčastniť akejkoľvek školskej akcie mimo areálu školy, je povinný dať sa úrazovo poistiť na obdobie trvania školskej akcie podľa pokynov pedagogických zamestnancov konajúcich dozor,

     ·         si môže prostredníctvom školy poistiť svoje veci, poškodené a odcudzené veci môžu byť uhradené len prostredníctvom poisťovne a za podmienok poistnej zmluvy (ak nebude uplatnené kolektívne poistenie všetkých žiakov školy),

     ·         odkladať si bicykle v areáli školy (škola nezodpovedá za ich úschovu), okrem vymedzených priestorov na školskom dvore,

     ·         parkovať motocykle alebo automobily na školskom dvore bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľa školy (s výnimkou otvorených školských parkovísk pred budovou školy).

     3.2.2 Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie učební, sociálnych zariadení a chodieb:

     ·         žiak má hmotnú zodpovednosť za svoje vyučovacie miesto,

     ·         ak sa pri akomkoľvek poškodení školského majetku z nedbanlivosti alebo úmyselnom poškodení vinník nezistí, ak poškodenie zaviní väčší počet žiakov a nie je možné určiť mieru zavinenia, uhradí sa škoda kolektívne,

     ·         každý žiak je povinný mať učebnice riadne zabalené. Ak žiak počas školského roka poškodí učebnicu, musí uhradiť poškodenie, ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú, alebo vrátiť rovnakú učebnicu,

     ·         kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne, nástenky a sústavnú kontrolu žiackeho nábytku a ostatného inventára učebne,

     ·         zo zdravotných a estetických dôvodov nie je dovolené nosiť tepláky, tenisky alebo inú športovú obuv určenú na telesnú výchovu počas vyučovania.

     4.  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

     1.   Školská budova sa otvára minimálne o 5. 45 hod., v prípade potreby hlavne z dopravných dôvodov aj skôr. Pre žiakov je prístup do budovy povolený od 6.30 hod. Do školskej budovy sa vchádza len určeným vchodom. Budova školy sa zatvára o 8.00 hodine. Žiaci, ktorí prídu neskoro, zdôvodnia svoj neskorý príchod do školy informátorovi. Vyučujúci v príslušnej triede zapíše týchto žiakov do triednej knihy ako chýbajúcich.

     2.   Vyučovanie sa riadi podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. V čase vyučovania je škola a celý areál školy uzamknutý.

     3.   Vyučovanie žiaka v jednom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov, bez poludňajšej prestávky trvá najviac 7 vyučovacích hodín. Dvadsaťminútová prestávka je po tretej vyučovacej hodine. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej  30 minút. Riaditeľ strednej školy výnimočne zaviedol dve päťminútové prestávky po prvej a šiestej vyučovacej hodine. Zaradenie 5 minútových prestávok súvisí so skrátením vyučovacieho procesu v súvislosti s časom odchodov autobusových spojov (cestovným poriadkom).

     4.  Po príchode do budovy si žiak odloží obuv a vrchné oblečenie v určenom priestore šatní. Do školy prináša učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich. Pred vyučovacou hodinou si pripraví všetko, čo bude na príslušnom predmete potrebovať. Teoretické vyučovanie sa začína o 7.55 hod. , výnimočne o 7.00 hod. a končí sa podľa rozvrhu hodín v závislosti od počtu hodín daných školským vzdelávacím programom a miestom vykonávania odbornej výchovy a praxe (školské priestory, prevádzky externých firiem a podnikateľských subjektov, ...). Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú určené rozvrhom hodín.

     5.   Odborný výcvik, ktorý sa vyučuje v dielňach školy sa začína najskôr o 7. 00 hod. a končí sa pre žiakov najneskôr nasledovne:             I. a II. ročník – 13. 00 hod.

                                                                          III.. a IV. ročník – 14. 00 hod.

     Odborný výcvik žiaka prvého ročníka a žiaka druhého ročníka v jednom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín a žiaka tretieho a štvrtého ročníka najviac sedem vyučovacích hodín. Žiakom nadstavbového štúdia trvá odborná prax v súlade so školským vzdelávacím programom najviac šesť vyučovacích hodín.

     Odborný výcvik sa v niektorých odboroch vyučuje aj v popoludňajších hodinách, pričom sa končí najneskôr o dvadsiatej hodine. Odborný výcvik sa vyučuje aj na prevádzkových pracoviskách organizácií a firiem, s ktorými škola uzatvára dohodu v súlade s právnymi predpismi. Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb podľa § 43 ods. 8 zákona č. 282/2009 Z. z., sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

     Vyučovanie žiakov mladších ako 18 rokov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskôr do 20.00 hodiny.

     Po dvoch vyučovacích hodinách odborného výcviku a odbornej praxe je najmenej desaťminútová prestávka, po troch vyučovacích hodinách pätnásťminútová až tridsaťminútová prestávka.

     6.   Žiaci sa zúčastňujú obeda v školskej jedálni podľa presného rozpisu na jednotlivé dni. Pre žiakov z odbornej výchovy sa obed podáva od 11.15 hod. a pre žiakov z teoretického vyučovania najskôr od 12.30 hod. Poskytnutie obeda je najneskôr do 14.15 hod.  

     7. Počas obedovej prestávky žiaci nesmú opustiť budovu školy. Žiaci z teoretického vyučovania sa zúčastňujú obeda podľa rozvrhu hodín (v čase voľných vyučovacích hodín).

     8.  Bufet školy je otvorený v čase od 6.30 hod. do 14.30 hod.

     9.  Po skončení vyučovania sa žiaci nezdržujú v učebniach a na chodbách. Školské podujatia (krúžková činnosť, klubová činnosť, večierky, ...) sa môžu za prítomnosti učiteľa uskutočňovať v poobedňajších hodinách. Po 16.00 hod. je zakázané žiakom zdržiavať sa v priestoroch školy bez pedagogického dozoru.

     10. Dopoludňajšie teoretické vyučovanie trvá do 14.10 hod., jeho nerušený priebeh kontroluje a za neho zodpovedá pedagogický dozor.

     11. Pedagogický dozor v popoludňajších hodinách (od 14.25 hod. do max. 16.15 hod.) vykonávajú vyučujúci v daných priestoroch, prípadne vedúci krúžku pre svoju skupinu žiakov.

      

      

      

      

      

      

     4.1  Časový rozvrh vyučovacích hodín teoretického vyučovania

      

     Hodina

     Začiatok

     Koniec

     0.

     7.05

     7.50

     1.

     7.55

     8.40

     2.

     8.45

     9.30

     3.

     9.40

     10.25

     4.

     10.30

     11.15

     5.

     11.35

     12.20

     6.

     12.25

     13.10

     7.

     13.15

     14.00

     8.

     14.05

     14.50

     9.

     14.55

     15.40

      

     4.2 Časový rozvrh vyučovacích hodín praktického vyučovania

      

     Časový rozpis prestávok pri 60 min. vyučovacej hodine pre predmet odborný výcvik:

     Čas prestávok

     Odborný výcvik

     Prax, Odborná prax

     I. smena

     900 hod.  -  915 hod.  

     1100 hod.- 1130 hod.                               

     925 hod. -  940 hod.

     1110 hod.-1140 hod.                                

     II. smena

     1500  hod. -  1515 hod.

     1700 hod.  -  1730 hod.

     1445  hod. -  1500 hod.

     1630 hod.  -  1700 hod.

      

     Časový rozpis vyučovania  pri 45 minútovej vyučovacej hodine pre predmety prax a odborná prax:

      

      

      

     Časový rozpis 1. zmeny                                           Časový rozpis 2. zmeny

     0.hod           710 hod.  -     755 hod                              0.hod.          1230 hod.  -  1315 hod. 

     1.hod.          755 hod.  -     840 hod.                             1.hod.          1315 hod.  -  1400 hod. 

     2.hod.          840 hod.  -     925 hod.                             2.hod.          1400 hod.  -  1445 hod.                

     prestávka     925 hod.  -     940hod.                             prestávka     1445 hod.  -  1500 hod.               

     3.hod.          940 hod.  -   1025 hod.                             3.hod.          1500 hod.  -  1545 hod.

     4.hod.        1025 hod.  -  1110  hod.                             4.hod.          1545 hod.  -  1630 hod.

     prestávka   1110 hod.  -  1140 hod.                              prestávka     1630 hod.  -  1700 hod.                

     5.hod..       1140 hod.  -  1225  hod.                             5.hod.          1700 hod.  -  1745 hod.

     6.hod.        1225 hod.  -  13 10 hod.                             6.hod.          1745 hod.  -  1830 hod.                                                                

     7.hod.        1310 hod.  -  13 55 hod.                             7.hod.          1830 hod.  -  1915 hod.

        

      

      

     4.     DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY, UVOĽŇOVANIE Z VYUČOVANIA

     1.  Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a v čase určenom jeho rozvrhom hodín, najneskôr však 10 minút pred začiatkom vyučovacej jednotky. Škola sa zatvára o 8.00 hod.

     2. Oneskorený príchod žiaka na vyučovanie zapíše vyučujúci 1. vyučovacej hodiny v príslušnej triede do triednej knihy ako chýbajúceho s vyznačením počtu minút, ktoré žiak vymeškal. Triedny učiteľ pri opakovaných a bezdôvodne oneskorených príchodoch žiaka bez riadneho ospravedlnenia udelí žiakovi výchovné opatrenie.

     3.      Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka ( ďalej len „zákonný zástupca“ ) triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania; ak je žiak ubytovaný v školskom internáte, upovedomí o tom vychovávateľa.              

     4.      Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný najneskôr do 24 hodín – osobne, písomne, telefonicky, faxom, mailom, po súrodencovi, alebo iným spôsobom oznámiť triednemu učiteľovi,  majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi praxe dôvod neprítomnosti. Zákonný zástupca žiaka ubytovaného v školskom internáte oznámi dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi.

     5.      Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný bez vyzvania, najneskôr však do dvoch dní, predložiť triednemu učiteľovi, majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi praxe doklad o dôvode neprítomnosti (od lekára v žiackej knižke) podpísaný zákonným zástupcom. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v bodoch 3., 4. a 5, pričom dôvody neprítomnosti doloží v súlade so školským zákonom § 144 ods. 8. V prípade nedodržania termínu predloženia dokladu sa vymeškané vyučovacie hodiny neospravedlnia.

     6.      Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný riadne ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením zákonného zástupcu žiaka. Ak neprítomnosť v škole trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje ho zákonný zástupca. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára ( § 144 ods. 10 Zákona č. 245/2008 Z. z.). Triedny učiteľ, majster odbornej výchovy alebo učiteľ praxe ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe písomného ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, vychovávateľom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ, majster odbornej výchovy alebo učiteľ praxe vyžadovať potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie ako sú 3 dni (§ 144 ods. 10 zákona č. 245/2008). V odôvodnených prípadoch môže triedny učiteľ vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Škola má právo zistiť hodnovernosť písomného ospravedlnenia, v prípade, že ospravedlnenie nie je hodnoverné (falošné, neopodstatnené), neprítomnosť sa neospravedlní, takéto počínanie žiaka sa považuje za závažné porušenie školského poriadku,

     7.      Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak potrestaný výchovným opatrením alebo znížením hodnoteného stupňa zo správania.

     8.      U žiakov plniacich povinnú desaťročnú školskú dochádzku sa počet viac ako 15 hodín neospravedlnenej neúčasti na výchovno-vzdelávacom procese v kalendárnom mesiaci považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia vyplácania prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi (Metodický návod MPSVaR SR a MŠ SR pre krajské a okresné úrady na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z.) a absencia žiaka sa oznamuje mesačne na základe osobitného predpisu Okresnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

     10.  U žiakov nadstavbového štúdia sa správanie nehodnotí.

     11.  Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny vyučujúcemu, inak je neospravedlnený.

     12.  Neprítomnosť na vyučovaní sa ospravedlňuje len pre závažné dôvody, škola akceptuje ospravedlnenie od zákonného zástupcu (u plnoletého žiaka osobne) z vážnych rodinných dôvodov maximálne dvakrát za polrok.

     13.  Za závažné dôvody ospravedlnenej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé podmienky poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach (§ 144 ods. 9).

     14.  Žiakov z vyučovania môže uvoľniť:

     a /  z jednej vyučovacej hodiny vyučujúci,

     b / z viacerých vyučovacích hodín, najviac však na jeden deň triedny učiteľ, majster odbornej výchovy alebo učiteľ praxe,

     c / na dva a viac dni riaditeľ školy v zmysle platných smerníc MŠ SR, pričom je potrebné predložiť žiadosť zákonného zástupcu (u plnoletých žiakov žiadosť žiaka) s uvedením dôvodu uvoľnenia.

     15.  Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.

     16.  Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní z dôvodu reprezentácie klubu, mesta alebo inej kultúrnej či vzdelávacej inštitúcie je potrebné potvrdenie a žiadosť tejto inštitúcie s vyjadrením zákonného zástupcu žiaka.

     17.  Hromadné lekárske prehliadky sa vykonávajú iba so súhlasom riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie a zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie.

     18.  Individuálnu lekársku prehliadku alebo vyšetrenie povoľuje triedny učiteľ, majster odbornej výchovy alebo učiteľ praxe, pričom žiak je povinný predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára. Po lekárskom ošetrení je žiak povinný vrátiť sa na vyučovanie. V prípade, ak žiak je uznaný práceneschopným je povinný zákonný zástupca do 24 hodín oznámiť a ospravedlniť neprítomnosť žiaka triednemu učiteľovi.

     19.  V prípade nutnosti odborného lekárskeho vyšetrenia (napr. pre úraz alebo nepredvídaný zdravotný problém žiaka) v čase vyučovania, zabezpečí lekárske vyšetrenie príslušný pedagogický pracovník (vyučujúci, dozor konajúci učiteľ, triedny učiteľ, ...) o čom bezodkladne informuje rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka, prípadne ho vyzve aby vyzdvihol žiaka zo školy za účelom lekárskeho vyšetrenia. 

     20.  Potvrdenie o uvoľnení z vyučovania predloží žiak informátorovi na osobitnom papieri, na základe ktorého ho tento pustí z budovy školy aj v čase školského vyučovania. Odchod zo školy bez predloženia žiadosti o uvoľnenie bude považovaný za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy a vymeškané hodiny budú neospravedlnené.

     21.  Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní dvoch dní a svoju neprítomnosť neospravedlní, triedny učiteľ vyzve písomne rodičov alebo zákonného zástupcu, aby oznámili a doložili dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní 5 dní a svoju neprítomnosť neospravedlní, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka alebo zákonného zástupcu, aby oznámili a doložili dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak do 5 dní od doručenia výzvy nie je doložený dôvod neprítomnosti žiaka, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal (neplatí pre žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku).

     22.  Ak triedny učiteľ resp. vyučujúci neuzná dôvody absencie alebo spôsob jej ospravedlnenia, hodiny sa považujú za neospravedlnené.

     23.  Každá neprítomnosť žiaka na vyučovaní (aj 1 minúta) bude zapísaná do triednej knihy. Jednotlivé absencie sa spočítavajú a po prekročení 20 minút sa evidujú ako 1 neospravedlnená hodina. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní je  porušením vnútorného poriadku školy. Je dôvodom na výchovné opatrenia v súlade s klasifikačným poriadkom.

     24.  Pokiaľ triedny učiteľ alebo riaditeľ školy nedajú súhlas k uvoľneniu žiaka, bude sa prípadná neúčasť na vyučovaní posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku.

     25.  Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti na infekčnú chorobu, oznámi to okamžite rodič žiaka /ZZ/ telefonicky alebo písomne riaditeľovi školy.

     26.  Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania v predmete, ktorý si vyžaduje telesnú námahu, na základe vyjadrenia príslušného lekára. Vyjadrenie lekára spolu s písomnou žiadosťou predkladá rodič /zákonný zástupca/ riaditeľovi školy spravidla do 10. septembra príslušného školského roka.  Žiak oslobodený od telesnej výchovy sa musí zúčastňovať na hodinách telesnej výchovy. Miesto zdržiavania a činnosť počas tejto hodiny určí tomuto žiakovi vyučujúci telesnej výchovy. Ak sa jedná o prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, oslobodený žiak sa jej nemusí zúčastniť v prípade, ak s tým písomne súhlasí zákonný zástupca žiaka.

     27.  Voľná hodina z prevádzkových dôvodov a prestávka na obed v rozvrhu žiakov jednotlivých tried sú prerušením vyučovania. V tomto čase je žiak plne zodpovedný za svoje konanie. Do konca takej vyučovacej hodiny sa žiak zdržiava v areáli školy.

     28.  Vedenie školy môže z prevádzkových dôvodov ukončiť vyučovanie niektorej triedy skôr - trieda má skrátené vyučovanie. Po takto ukončenom vyučovaní je žiak plne zodpovedný za svoje konanie.

      

     6. PORUŠENIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU

     Porušenie disciplíny môže byť :

     1.   menej závažné,

     1. závažné,
     2. zvlášť hrubé.

     6.1 Menej závažné porušenie školského poriadku:

     a)      jednorazové porušenie školského poriadku, narúšanie vyučovania, nevhodné oblečenie a nevhodná úprava zovňajšku,  ktoré nezodpovedá bezpečnostným alebo hygienickým normám alebo rozptyľuje pozornosť žiakov a narúša vyučovací proces, použitie mobilu počas vyučovania alebo iného priemyselného výrobku, nevhodné správanie voči pracovníkom školy a žiakom, oneskorený príchod na vyučovanie 1 – 3 krát, 1 hodina neospravedlnenej absencie, iný menej závažný priestupok,

     b)      opakované priestupky v časti a), 2 – 16 neospravedlnených hodín, podvádzanie vyučujúceho, poškodenie školského zariadenia bez väčšej škody, opakované nenosenie si pomôcok na vyučovanie, opakovane nevhodná obuv na vyučovaní.

     6.2  Závažné porušenie školského poriadku:

     a)  fajčenie v areáli školy, v čase školského vyučovania ako aj na akciách organizovaných školou, svojvoľné opustenie areálu školy, opakované priestupky v časti 1, 17 a viac neospravedlnených hodín, telesné a verbálne obťažovanie v škole, opakované prejavy intímnej náklonnosti, krádež v škole alebo počas školou organizovanej činnosti,

     b)   úmyselné ublíženie na zdraví, vydieranie,

     c)  konzumácia alkoholických nápojov v škole alebo na akciách organizovaných školou a ich donášanie do školy, ako aj príchod do školy alebo na školskú akciu pod vplyvom alkoholu; žiak je povinný  podrobiť sa dychovej skúške, v prípade neplnoletého žiaka alebo žiaka, ktorý podpísal súhlas s informovaním rodičov aj po dosiahnutí veku 18 rokov,  škola predvolá rodiča (zákonného zástupcu).

     6.3  Zvlášť hrubé porušenie školského poriadku:

     a)      žiak sa dopustil v škole, alebo na akciách organizovaných školou závažného trestného činu (šikanovanie, hrubé fyzické napadnutie, ...)

     b)      preukázateľne distribuoval, prechovával alebo užíval legálne a nelegálne drogy v školskom prostredí, v školskom internáte a na akciách organizovaných školou, vrátane alkoholu,

     c)      odmietol sa podrobiť skúške na zistenie alkoholu v dychu, resp. vyšetrenia alkoholu a iných omamných látok v škole počas vyučovania a počas prítomnosti v Školskom internáte,

     d)     žiak inak hrubo porušil vnútorný školský poriadok, alebo zákony SR.

      

     7.  OPATRENIA VO VÝCHOVE

     Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

     7.1   Pochvaly a iné ocenenia

     1.      Udeľujú sa za výborný prospech, vzorné správanie, vzorné plnenie si povinností, vzornú reprezentáciu školy na súťažiach, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin.

     2.      Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi

     -          riaditeľ školy,

     -          triedny učiteľ,

     -          majster odbornej výchovy.

     3.      V osobitne odôvodnených prípadoch , najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva Slovenskej republiky.

     4.      Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.

     5.      Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

     6.      Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov, triednych kníh a zverejnia sa aj v doložke vysvedčenia.

     7.      Pochvaly a iné ocenenia môžu byť spojené s odovzdaním diplomu, vecného daru alebo finančného daru podľa stupňa pochvaly a ocenenia.

     7.2  Opatrenia na posilnenie disciplíny

     1.  Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie nasledovne:

     a) napomenutie od triedneho učiteľa,

     b) napomenutie od majstra odbornej výchovy,

     c) pokarhanie od triedneho učiteľa,

     d) pokarhanie od majstra odbornej výchovy,

     e) pokarhanie od riaditeľa.

                 Opatrenia je možné udeliť po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

     2. Za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti možno žiakovi uložiť:

                       a)  podmienečné vylúčenie zo školy,

                       b) vylúčenie zo školy.

           Tieto opatrenia možno udeliť iba žiakovi iba vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky. 

     3.      Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 1 a 2 bude previnenie žiaka objektívne prešetrené. Podľa potreby, najmä však pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, výchovný poradca, prípadne aj delegovaný zástupca rady školy.

     4.      Opatrenie vo výchove podľa odseku 1 a odseku 2 písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.

     5.      Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.

     6.       V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 2 písmeno a) určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustil ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 2 písmeno b).

     7.      Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 1 a odseku 2 písmeno a) sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.

     8.      Opatrenie vo výchove podľa odseku 1 a 2 sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka a opatrenie podľa odseku 1 sa zaznamenáva tiež do doložky vysvedčenia.

     9.      Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

     10.   Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

     a)      zákonného zástupcu,

     b)      zdravotnú pomoc,

     c)      príslušníkov Policajného zboru.

     Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

     7.3  Konkretizácia pochvál

     7.3.1                    Pochvala od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy

     Ukladá sa žiakovi po prerokovaní v metodickej komisii alebo podľa uváženia triedneho učiteľa, prípadne na návrh niektorého učiteľa alebo majstra odbornej výchovy po prerokovaní v pedagogickej rade za:

     ·         za výborný prospech,

     ·         za veľmi dobrú školskú dochádzku v danom školskom roku,

     ·         výrazné zlepšenie prospechu oproti predchádzajúcemu klasifikačnému obdobiu,

     ·         za reprezentáciu triedy v školskom kole súťaže,

     ·         za vzornú reprezentáciu školy v obvodných a okresných súťažiach,

     ·         za účasť bez umiestnenia na obvodnom alebo okresnom kole súťaže,

     ·         za príkladné správanie a veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky,

     ·         za mimoriadny výkon v určitej oblasti v rámci triedy alebo ročníka (napr. účasť na prezentácii žiackych prác),

     ·         za aktivity pri zabezpečovaní správneho fungovania triedy a pomoci triednemu učiteľovi,

     ·         prácu v prospech triedy nad rámec svojich povinností,

     ·         kombinácie predchádzajúcich dôvodov a iné oprávnené dôvody.

     Výchovné opatrenie je spojené so zápisom do katalógového listu žiaka.

     7.3.2  Pochvala od riaditeľa školy

     Ukladá sa na návrh metodickej komisie, triedneho učiteľa alebo iného pedagogického zamestnanca po prerokovaní v pedagogickej rade za:

     ·         výborný prospech a dochádzku,

     ·         za mimoriadny výkon v rámci školy (účasť na celoškolskej prezentácii ročníkových, projektových prác, SOČ, ...),

     ·         za vzornú reprezentáciu školy na okresných, krajských, celoštátnych  a medzinárodných súťažiach (individuálny aj skupinový výkon),

     ·         za dosahovanie vynikajúcich výsledkov počas celého štúdia a reprezentáciu školy v súťažiach na rôznych úrovniach,

     ·         príkladný čin v prospech iných a v prospech spoločnosti,

     ·         verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

     Výchovné opatrenie je spojené so zápisom do katalógového listu žiaka.

      

      

      

     7.4  Konkretizácia výchovných opatrení

     7.4.1 Napomenutie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy

     ·         za menej závažné neopakované porušovania vnútorného školského poriadku,

     ·         za neospravedlnenú absenciu v rozsahu od 1 do 8 vyučovacích hodín,

     • jednorazové porušenie vnútorného školského poriadku, fajčenie, opustenie areálu školy, narúšanie vyučovania, nevhodná úprava zovňajšku, použitie mobilu počas vyučovania alebo iného priemyselného výrobku, nevhodné správanie voči pracovníkom školy a žiakom, oneskorené príchody na vyučovanie,

     ·         neprezúvanie sa v priestoroch školy,

     ·         nerešpektovanie príkazov vyučujúcich počas vyučovania a na akciách organizovaných školou, vyrušovanie na vyučovacích hodinách, narúšanie činnosti triedy,

     ·          nevhodné správanie počas prestávok, vykláňanie z okien, sedenie na parapetách,

     ·         nevhodné správanie po skončení vyučovania – bezdôvodné zdržiavanie sa v priestoroch chodieb a učební,

     ·         neskorý príchod na vyučovacie hodiny v čase vyučovania povinných, voliteľných i nepovinných predmetov, neskorý príchod na vyučovaciu hodinu bez riadneho ospravedlnenia,

     ·         neplnenie povinností týždenníkov,

     ·         nenosenie cvičebného úboru na hodiny telesnej výchovy,  

     ·         nenosenie školských pomôcok na vyučovanie,

     • za iný menej závažný priestupok.

     7.4.2 Pokarhanie od riaditeľa školy

     ·         udeľuje sa žiakovi s trvalo nevhodným správaním a závažným porušovaním vnútorného školského poriadku,

     • ak má žiak neospravedlnenú absenciu v rozsahu od 9 do 16 vyučovacích hodín, 

     ·         za viacnásobné opakované priestupky voči vnútornému poriadku školy

     ·         menej závažné, prvé prejavy šikanovania

     • opakované priestupky v časti 1.,
     • za podvádzanie vyučujúceho, za poškodenie školského zariadenia bez väčšej škody, opakované nenosenie si pomôcok na vyučovanie, opakovane nevhodná obuv na vyučovaní.

     ·         opakované neskoré príchody na vyučovacie hodiny.

     7.4.3 Zníženie hodnoteného stupňa zo správania na stupeň 2 uspokojivé

     ·         ak sa žiak dopustí závažného priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku, priestupky zodpovedajúce tomuto stupňu posudzuje pedagogická rada,

     ·         za 17 - 35 neospravedlnených hodín,

     ·         agresívne a vulgárne vystupovanie voči spolužiakom, závažné prejavy šikanovania, úmysel poškodiť zdravie spolužiakov, telesné napadnutie spolužiaka,

     ·         úmyselné poškodenie majetku školy (zničenie lavice, stoličky, rozbitie predmetov zo skla ako sú okná, umývadlá, lampy a podobne, zničenie dverí, kobercov, nábytku v triede…(za predpokladu náhrady škody),

     ·         používanie alkoholických nápojov, fajčenie a používanie omamných látok v priestoroch a v areáli školy, pri školských akciách mimo školy (ak sa tento priestupok vyskytne len raz),

     • opakované priestupky v časti 1 a 2, písm. D,
     • ak pokarhanie podľa odseku 1 a 2 nebolo účinné,
     • za telesné a verbálne obťažovanie v škole, opakované prejavy intímnej náklonnosti, za krádež v škole alebo počas školou organizovaných činností.

     7.4.4        Zníženie hodnoteného stupňa zo správania na stupeň 3 menej uspokojivé

     ·         Ak sa žiak dopustí závažného priestupku voči vnútornému školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb (priestupky zodpovedajúce tomuto stupňu posudzuje pedagogická rada),

     • agresívne a vulgárne vystupovanie voči učiteľom, šikanovanie spojené s fyzickým týraním, telesné napadnutie učiteľa,
     • opakované používanie alkoholických nápojov, fajčenie a používanie omamných látok v priestoroch a v areáli školy a pri školských akciách mimo priestorov školy,

     ·         za 36 až 70 neospravedlnených hodín.

     7.4.5        Zníženie hodnoteného stupňa zo správania na stupeň 4 neuspokojivé

     ·         ak je správanie žiaka v hrubom rozpore s ustanoveniami vnútorného školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb a dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov a zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu,

     • fyzické napadnutie spolužiaka alebo učiteľa a ublíženie na zdraví,
     • zvlášť hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia po predchádzajúcom podmienečnom vylúčení alebo za dokázaný trestný čin v škole alebo na akciách organizovaných školou,
     • ak sa žiak dopustil trestného činu, alebo porušil opatrenia proti šíreniu a užívaniu  legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí,
     • viac ako 70 neospravedlnených hodín,  

     ·         priestupky sa prerokujú v pedagogickej rade školy.

     7.4.6 Podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo školy a iné opatrenia vo výchove

     7.4.6.1 Podmienečné vylúčenie z ďalšieho štúdia:

     ·         žiak, ktorý vymeškal  36 až 70 neospravedlnených hodín,

     ·         opakovane sa dopustil hrubého porušenia vnútorného školského poriadku,

     ·         ak neboli predchádzajúce opatrenia účinné, za úmyselné ublíženie na zdraví, vydieranie,

     ·         prejavy rasovej neznášanlivosti a propagáciu radikálnych hnutí a ich symbolov,

     ·         usvedčenie z krádeže, vydierania alebo šikanovania,

     ·         vandalizmus,

     ·         opakované požívanie alkoholických nápojov a iných legálnych či nelegálnych drog v priestoroch školy, na školských akciách alebo školských výletoch podľa závažnosti priestupku,

     ·         hrubé a opakujúce sa porušovanie vnútorného poriadku školy,

     ·         podmienečné vylúčenie zo štúdia sa udeľuje žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku a ktorý hrubo porušil školský poriadok po prerokovaní v pedagogickej rade.

     Výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu a katalógového listu žiaka; súvisí s ním zníženie hodnoteného stupňa zo správania na 3. stupeň (menej uspokojivé). Riaditeľ školy určí podmienečne vylúčenému žiakovi skúšobnú lehotu a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej lehote osvedčí, upustí sa od jeho vylúčenia. Ak sa žiak dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade žiaka vylúči zo štúdia.

     7.4.6.2 Vylúčenie zo štúdia

     Vylúčenie zo štúdia sa ukladá podmienečne vylúčenému žiakovi za:

     ·         nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,

     ·         závažné porušenie vnútorného poriadku školy v čase uloženia podmienečného vylúčenia,

     ·         za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené vo všetkých bodoch pri podmienečnom vylúčení zo školy,

     ·          žiakovi, ktorý preukázateľne distribuoval, prechovával alebo užíval legálne a nelegálne drogy v školskom prostredí a na akciách organizovaných školou, zároveň bude daný podnet na trestné stíhanie žiaka pre podozrenie z trestného činu podľa § 187 Trestného zákona,

     ·         ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša proces výchovy a vzdelávania do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie - riaditeľ školy ho môže okamžite vylúčiť z procesu výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca, riaditeľ školy bezodkladne zavolá: a) zákonného zástupcu,  b) zdravotnú pomoc, c) Policajný zbor (§ 58 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. ),

     ·         vylúčenie sa udeľuje žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, po prerokovaní v pedagogickej rade školy za priestupky uvedené v predchádzajúcich bodoch ako aj za neospravedlnenú absenciu nad 70 vyučovacích hodín pre nezáujem o štúdium; ak je takýto žiak vylúčený na konci klasifikačného obdobia, je hodnotený štvrtým stupňom zo správania.

     Výchovné opatrenie je spojené so znížením hodnoteného stupňa zo správania v závere klasifikačného obdobia na 4. stupeň (neuspokojivé). Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod ho vylúčiť zo štúdia a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu. Žiak, ktorý povinnú školskú dochádzku ukončil, bude zo školy vylúčený.

     8.  PRESTUP, PRERUŠENIE A ZANECHANIE ŠTÚDIA

     8.1  Prestup na inú strednú školu

     O prestupe na inú strednú školu rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, po prerokovaní s riaditeľom školy, ktorú žiak navštevoval. Žiadosť o prestup podáva žiak alebo v prípade, ak žiak nie je plnoletý, podáva rodič /zákonný zástupca/.

     8.2  Prerušenie štúdia

      Riaditeľ školy môže prerušiť žiakovi štúdium na jeho žiadosť (v prípade neplnoletosti žiaka žiadosti jeho zákonného zástupcu), najviac na obdobie 2 rokov. Po uplynutí doby prerušenia štúdia pokračuje žiak v štúdiu v tom  ročníku, v ktorom bolo jeho štúdium prerušené. Ak uplynula doba prerušenia štúdiu v priebehu  školského roka umožní riaditeľ školy žiakovi dodatočne vykonať skúšky z príslušných predmetov za príslušné obdobie. Na žiadosť  žiaka (alebo jeho zákonného zástupcu) môže byť prerušenie štúdia ukončené aj pred uplynutím doby prerušenia.

     8.3 Zanechanie štúdia

     Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. Ak je žiak neplnoletý, musí tak urobiť jeho rodič (zákonný zástupca). Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku, nemôže štúdium zanechať.

     Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo riaditeľovi školy doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

     9.  STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, BOZP

     Ihneď oznámiť príslušnému pedagogickému zamestnancovi každý aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu. V prípade nutnosti ošetrenia mimo školy je pedagogický zamestnanec povinný udalosť oznámiť riaditeľovi školy, zástupcom riaditeľa školy, ktorí zabezpečia (alebo poveria triedneho učiteľa, prípadne iného pedagogického zamestnanca) prizvanie rodiča, zdravotnej pomoci, či určia sprevádzajúceho zamestnanca žiaka na ošetrenie. Bezpečnostný technik zabezpečí evidenciu prípadne záznam o úraze. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť, majetok jednotlivca, prípadne školy.

     a)      Žiak bývajúci v školskom internáte hlási chorobu vychovávateľovi, ktorý ho zaeviduje ako chorého a zabezpečí dozor v čase vyučovania,

     b)      na žiadosť žiaka umožní vychovávateľ návštevu lekára, žiak sa podrobí lekárskemu vyšetreniu ak je to podľa vychovávateľa, učiteľa alebo majstra potrebné,

     c)      ak nastane ochorenie v priebehu vyučovania, žiaka uvoľní triedny učiteľ, zastupujúci triedny učiteľ, vyučujúci, majster odbornej výchovy alebo zástupca riaditeľa,

     d)     vo vážnych zdravotných prípadoch zabezpečí škola prostredníctvom triedneho učiteľa alebo jeho zastupujúceho (prípadne vyučujúceho, ak je vyšetrenie neodkladné) odvoz žiaka na vyšetrenie, k zákonnému zástupcovi alebo požiada zákonného zástupcu o prevzatie žiaka z vyučovania.

     10  OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU DROG V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

     10.1 Žiaci majú prísne zakázané:

     a)  prinášať  do  školy  alebo  na  činnosti  organizované  školou alkoholické nápoje, omamné a návykové látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé  látky, ktoré bezprostredne ohrozujú ich zdravý vývoj , zdravie a život spolužiakov, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

     b)   prechovávať návykové látky v škole, školskom zariadení, areáli školy ako aj na akciách organizovaných školou a školským zariadením,

     c)   distribuovať (dávať, predávať)  alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším osobám, v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.

     10.2 Žiaci sú povinní:

     a)  podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole, školskom zariadení alebo pri činnostiach organizovaných školou, školským zariadením (v súlade so zákonom č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s novelou zákona č. 214/2009 Z. z. a zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti),

     b) ak žiak odmietne dychovú skúšku na alkohol, laboratórny test na drogy alebo liečenie na drogy, bude sa považovať jeho správanie ako keby zvlášť hrubým spôsobom porušil školský poriadok.

     Všetci pedagogickí zamestnanci školy, predovšetkým však triedni učitelia sú povinní monitorovať situáciu v tejto oblasti a v prípade pochybností aj pri najmenšom podozrení na užitie, resp. prechovávanie drog a omamných látok u žiaka, informovať o tejto skutočnosti riaditeľa školy prípadne zástupcov riaditeľa školy daného úseku, na ktorom sa podozrenie vyskytlo a koordinátora pre prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, ktorí príjmu okamžité opatrenia v uvedenej oblasti a v prípade potreby informujú aj orgány činné v trestnom konaní (prizvať príslušníkov policajného zboru). Pri akútnom podozrení na prechovávanie drog a omamných látok, má pedagogický pracovník právo prezrieť obsah osobných vecí žiaka. Triedny učiteľ žiaka alebo poverený pracovník školy informuje bezodkladne zákonného zástupcu žiaka a predvolá ho do školy.

     V prípade podozrenia zo strany školy, že sa u žiaka jedná o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou omamnou látkou (neprináleží zamestnancovi školy zisťovať o akú príčinu otravy ide), vedenie školy prípadne iný pedagogický zamestnanec po dohode s vedením školy zabezpečí pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania žiaka bude prizvaná k asistencii polícia.

     V prípade porušenia zákazu užívania, prechovávania a distribúcie legálnych aj nelegálnych drog:

     Ø  žiak sa dobrovoľne podrobí laboratórnemu testu o čom sa upovedomia rodičia,

     Ø  v prípade závislosti bude doporučený do starostlivosti odborníkov,

     Ø  pri prechovávaní drogy bude školou kontaktovaná polícia,

     Ø  v prípade distribuovania bude žiakovi  znížený hodnotený stupeň zo správania na tretí stupeň a žiak bude podmienečne vylúčený zo štúdia,

     Ø  v prípade opakovaného distribuovania bude žiakovi  znížený hodnotený stupeň zo správania na štvrtý stupeň a žiak bude zo štúdia vylúčený.

     Vo všetkých prípadoch bude uskutočnený pohovor žiaka s koordinátorom prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, výchovným poradcom a so zákonným zástupcom žiaka.

     Na zníženie rizika v uvedenej oblasti sú prijaté dlhodobé opatrenia:

     a)      pedagogickí pracovníci vykonávajúci dozor v určených priestoroch v čase prestávok sú povinní vykonávať dôslednú kontrolu priestorov,

     b)       školský koordinátor vykoná na začiatku školského roka (v prípade potreby aj v priebehu) anonymný prieskum na škole s cieľom zistiť pokusy žiakov školy s užívaním drog,

     c)      pre všetkých žiakov školy budú organizované dlhodobé športové súťaže, jednorazové spoločensko-kultúrne podujatia s cieľom odpútať žiakov školy od myšlienok na užívania drog a toxikomániu, na tieto účely využívať prostriedky z vypracovaných projektov na škole, vzdelávacích poukazov prípadne z prostriedkov rodičovského združenia,

     d)     koordinátor prevencie drogových závislostí každoročne zabezpečí premietanie filmov k problematike, cyklus besied a prednášok s odborníkmi v danej oblasti,

     e)      triedni učitelia minimálne raz polročne, alebo aktuálne podľa potreby budú na triednických hodinách diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu (drogy, patologické využívanie voľného času, príslušnosť k spoločensky nežiaducim hnutiam a pod.),

     f)       rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a školskou samosprávou o aktivity v danej oblasti, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy - školské výlety, školské akcie a súťaže,

     g)      spolupracovať so samosprávou mesta a okolitých obcí na vytváraní preventívnych stratégií a posilňovaní opatrení na znižovanie dopytu po droge v rámci regiónu.

     O týchto opatreniach pedagogickí zamestnanci oboznámia rodičov (zákonných zástupcov) žiakov školy. Vedenie školy a učiteľ – koordinátor prevencie priebežne informujú rodičov o preventívnych aktivitách školy aj o možnostiach odbornej pomoci.

     11.           POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV

        Pre vykonávanie úloh spojených s nerušeným zabezpečovaním vyučovania na každý týždeň sú v triede určení triednym učiteľom dvaja žiaci do funkcie týždenníkov, ktorí pri vykonávaní služby bezprostredne podliehajú pedagogickému zamestnancovi vykonávajúcemu dozor v daných priestoroch. Pri triedach, v ktorých sú dva učebné alebo študijné odbory, je z každej skupiny určený jeden týždenník.

     Povinnosti :

     1.      Týždenníci prichádzajú do školy minimálne 15 minút pred začiatkom vyučovania v danej triede.

     2.      Pri príchode spolužiakov do triedy kontrolujú, či dodržali zásadu prezúvania sa. Na porušenie tejto zásady upozornia triedneho učiteľa alebo dozerajúceho učiteľa.

     3.      Pred vyučovaním zabezpečia kriedu, poskladajú stoličky z lavíc, zabezpečia pomôcky na prvú vyučovaciu hodinu a pripravia triedu, vyučovací priestor tak, aby nebolo narušené vyučovanie (čistá tabuľa, krieda, špongia…) po celý vyučovací čas.

     4.      Cez prestávky zotierajú tabuľu, zabezpečujú kriedu, starajú sa o čistotu a poriadok v triede, v prípade potreby vetrajú učebňu. V zimných mesiacoch zodpovedajú za efektívne vetranie bez zbytočných strát tepla. Zodpovedajú tiež za šetrenie elektrickou energiou počas celého vyučovanie (nenechávajú zbytočne rozsvietené svetlá).

     5.      Zistené nedostatky a každé poškodenie zariadenia bezodkladne hlásia triednemu učiteľovi, učiteľovi vykonávajúcemu dozor alebo vyučujúcemu.

     6.      Pomáhajú vyučujúcim pri prinášaní a odnášaní učebných pomôcok. Zodpovedajú za ich stav počas prepravy a uloženia v učebni až do príchodu vyučujúceho.

     7.      Po príchode učiteľa na vyučovaciu hodinu bez vyzvania vyučujúceho hlásia mená neprítomných žiakov.

     8.      Ak 10 minút po zvonení nie je na vyučovacej hodine v triede vyučujúci, oznámia to zástupcovi riaditeľa pre teoretické vyučovanie alebo učiteľom v zborovni.

     9.      V čase odchodu všetkých žiakov z učebne (vyučovanie v odborných učebniach , …) uzamknú učebňu. Zodpovedajú za veci žiakov v učebni (okrem peňazí a cenných predmetov , ktoré je zakázané nosiť do školy). Ak sa v tomto čase vyučujú v učebni žiaci iných tried (podľa zverejneného rozvrhu hodín na učebne) zodpovedajú za to, že žiaci si zoberú všetky veci pri presune do inej učebne so sebou.

     10.  V prípade presťahovania sa žiakov triedy do inej učebne ako je stanovené rozvrhom hodín, oznámia príslušnému vyučujúcemu včas túto zmenu.

     1. Sledujú aktuálne oznamy riaditeľstva školy, zastupované hodiny a informujú o tom spolužiakov v triede. Oznamujú zastupujúcemu učiteľovi, kde sa nachádzajú žiaci  triedy na príslušnej zastupovanej hodine.
     2. V čase vyučovacích hodín telesnej výchovy plnia povinnosti vyplývajúce z povinností týždenníkov (žiackej služby ) v telovýchovných priestoroch a dozerajú na dodržiavanie bezpečnostných predpisov pre činnosť v telocvični, posilňovni a školských športoviskách.

     13.  Po ukončení vyučovania alebo definitívnom opustení učebne v príslušnom vyučovacom dni (ak vyučovanie pokračuje v odborných učebniach alebo športových priestoroch) bez ohľadu na poradové číslo vyučovacej hodiny prekontrolujú stav učebne, pozatvárajú okná, poutierajú tabuľu, vyzbierajú papiere, podvíhajú stoličky na lavice, zhasia svetlá, prekontrolujú uzávery vody, uzamknú učebňu a kľúč odovzdajú informátorovi. Z triedy odchádzajú poslední. Ak vznikne škoda z neplnenia týchto povinností, musia ju týždenníci uhradiť v plnom rozsahu. Plnenie tejto úlohy kontroluje vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny v danej triede.

     14.   Dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

     15.   Vykonávajú iné činnosti súvisiace s organizáciou vyučovania v danej triede podľa nariadenia triedneho učiteľa.

     Povinnosti týždenníkov v prípade ich neprítomnosti na hodine preberá prvý žiak prítomný na hodine, v abecednom poradí za neprítomným týždenníkom.

     12.             TRIEDNA SAMOSPRÁVA

     ·         Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa,

     ·         predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky žiakov triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu ostatných členov triednej samosprávy,

     ·         podpredseda zastupuje predsedu v neprítomnosti,

     ·         pokladník vyberá peniaze na vstupenky, náhrady škôd a pod.,

     ·         nástenkár sa stará o aktuálnosť nástenky v triede,

     ·         povinnosti ďalších členov (športový referent, ...) určuje triedny učiteľ,

     ·         triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

     13.            VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     1.      SOŠ drevárska je výberová stredná škola a každý žiak je zodpovedný za svoje výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia. Preto vedome dodržiava vnútorný poriadok školy a spoločenské pravidlá správania sa v škole aj počas školských akcií mimo areálu školy.

     2.      Akékoľvek správanie žiaka, ktoré je v rozpore s ustanoveniami Vnútorného školského poriadku je jeho porušením a žiakovi bude uložené niektoré z výchovných opatrení podľa platných právnych predpisov podľa závažnosti porušenia.

     3.      Vnútorný poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov školy bez ohľadu na vek.

     4.      Umiestnenie žiakov v ŠKI je na základe žiadosti rodičov, nie je však v rámci školskej dochádzky povinné. Pravidlá správania žiakov a organizácia v ŠKI sú obsahom Vnútorného poriadku ŠKI. 

     5.  Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy, schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy. Zmeny môžu iniciovať zamestnanci, žiaci a samosprávne orgány školy. Môžu sa vykonať kedykoľvek v priebehu školského roka a nadobúdajú platnosť dátumom vydania. Tvoria dodatok k vnútornému školskému poriadku. Účinnosť pre zamestnancov školy nadobúdajú zmeny týždeň po zverejnení a pre žiakov v deň, keď sa o zmene dozvedeli o čom sa vyhotoví záznam, ktorý žiak podpíše ( vždy na začiatku školského roka alebo pri prvom príchode žiaka na školu) alebo zápisom do obsahovej náplne triednickej hodiny v triednej knihe. Žiakov neprítomných na takejto triednickej hodine, musí triedny učiteľ informovať dokázateľným spôsobom.

     14.           ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

         Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s Vnútorným poriadkom školy žiakov na prvých triednických hodinách na začiatku školského roka (prípadne na prvých triednických hodinách po schválení pedagogickou radou, Radou školy a Žiackou školskou radou) a rodičov na prvých triednych schôdzach Združenia rodičov v I. ročníku (po schválení na najbližších triednych schôdzach ZR vo všetkých ročníkoch) a pravidelne vyhodnocovať jeho plnenie. Oboznámenie sa so školským poriadkom žiaci a rodičia potvrdia svojím podpisom. Dodržiavanie vnútorného poriadku školy je pravidelnou náplňou klasifikačných a hodnotiacich pedagogických rád, pracovných porád úsekov teoretického vyučovania, odbornej výchovy aj výchovy mimo vyučovania.

     15.            ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

     Zrušuje sa Vnútorný poriadok školy platný od 1. septembra 2004. 

     16.            ÚČINNOSŤ

     Riaditeľ školy, podľa § 30 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 13 a 14,  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 11 ods. 3t v znení neskorších predpisov a Metodického pokynu č. 8/2009-R vydaného MŠ SR, po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 13.10.2010 a schválení v Rade školy dňa 29.9.2010, vydáva tento vnútorný školský poriadok s účinnosťou od 1.11.2010.

      

      

                                                                                                   Ing. Igor Šesták

                                                                                                    riaditeľ SOŠD

      

      

     Za Radu školy:                       Ing. Miroslav Vaterka – predseda Rady školy

      

     Za Žiacku školskú radu:         Peter Kopy – predseda ŽŠR

      

     Použité právne predpisy

     1.      Zákon č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     2.      Vyhláška MŠ SR č. 282/ 2009 o stredných školách

     3.      Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

     4.      Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2010-2011

     5.      Zákon č. 219/ 1996 Z. z.., § 5, o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, v znení neskorších predpisov

     6.      Trestný zákon, § 187, o nedovolenej výrobe a držanie omamných a psychotropných látok a jedov

     7.      Zákon č. 377/ 2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

     8.       Metodický pokyn MŠ SR č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009-R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11/2009-R z 25. augusta 2009

     9.      Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach z 26. marca 2006

      

      

      

      

      

      

     PRÍLOHY

     1.   Vnútorná smernica k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na teoretickom vyučovaní

     2.   Prevádzkový poriadok pre činnosť v posilňovni

     3.   Prevádzkový poriadok pre činnosť na školskom ihrisku

     4.   Prevádzkový poriadok pre činnosť v telocvični

     5.   Bezpečnostné predpisy a prevádzkový poriadok pre učebne výpočtovej techniky a informatiky

     6.   Pravidlá pre prácu s Internetom na škole

     7.   Publikovanie na WWW stránkach školy

     8.   Prevádzkový poriadok v učebni administratívy a korešpondencie

     5.   Bezpečnostné predpisy a prevádzkový poriadok pre elektrotechnické laboratórium