• IROP

    • Stredná odborná škola drevárska, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“.

     Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14

     Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

     Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

     Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. 

     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J699-221-14 bola podpísaná dňa 13.04.2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 24.04.2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 25.04.2018.

     Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok SOŠ s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

     Aktivity projektu:

     1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SOŠ drevárskej vo Vranove 
     2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SOŠ drevárskej vo Vranove 

     Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební (učebňa CNC, učebňa mechatroniky, kovodielňa, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia). Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Rekonštrukciou a stavebnými úpravami učební, kovodielne, prednáškovej miestnosti, sociálnych zariadení, zakúpením materiálno-technického vybavenia a riešením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

     Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2018

     Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:12 mesiacov

     Celková výška oprávnených výdavkov: 824 053,21 €

     Výška nenávratného finančného príspevku: 782 850,55 €

     Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

     Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

     www.irop.sk