• OZNAM

     • Riaditeľ SOŠD v súlade so školským semaforom z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 prerušuje prezenčnú formu vyučovania v  triede III.M od 29.9.2021 do 3.10.2021 ( vrátane).  Vyučovanie v tejto triede sa bude realizovať dištančne.

     • Oznam pre žiakov II.A, II.M

     • 1. októbra 2021 (piatok) sa pre žiakov II.A a II.M uskutoční beseda s Máriou Čellárovou. Pre žiakov II.A na 2. vyučovacej hodine (8.40 hod.) a pre žiakov II.M na 3. vyučovacej hodine (9.30 hod.). Témou besedy bude "Holokaust na Slovensku" a besedovať sa bude v Spoločenskej miestnosti pri SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou.

     • Dištančné vzdelávanie

     • Riaditeľ SOŠ drevárskej  v súlade so školským semaforom z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 prerušuje prezenčnú formu vyučovania v triede I.M od 27.9.2021 do 1.10.2021. Vyučovanie v tejto triede bude realizované dištančne.

     • BIELA PASTELKA

     • V piatok 24. septembra 2021 sa žiaci IV.F triedy v zložení: Vladislav Trecak, Marek Daniš a Michal Cipa zapojili ako dobrovoľní pomocníci do celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom  pod názvom Biela pastelka. Výnos zbierky bude použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Naši dobrovoľní pomocníci v tento deň oslovovali darcov v ulicicach nášho mesta a ponúkali im biele spinky za dobrovoľný príspevok. Ďakujeme za ich pomoc a ochotu pomáhať druhým.

     • Slávnostné ukončenie 5. ročníka programu Ambasádorská škola EP 2020/2021

     • 24. septembra 2021 sa senior ambasádorka PaedDr. Jana Kováčová spolu s junior ambasádormi v zložení:  Emka Kachmanová, Šimon Višňovský, Ondrej Tӧmӧry, Dominik Kopko a Matúš Goron zúčastnili slávnostného ceremoniálu v Kulturparku v Košiciach. Po privítaní Ing. Danielou Detríkovou  junior ambasádori odprezentovali svoje aktivity, ktoré sa realizovali počas celého školského roka. Keďže svoje umiestnenie ešte nepoznali, napätie sa dalo v miestnosti krájať. Celkovo sa do projektu zapojilo  18 škôl. Vyhodnotenia sa zúčastnili iba školy, ktoré sa umiestnili v TOP 10. Naša škola zaujala nádherné 2. miesto. Prvé miesto obsadila Obchodná akadémia z Michaloviec, ako 3. skončili Stredná pedagogická škola z Prešova. Po slávnostnom dovzdávaní diplomov a plakety pre školy nasledovala diskusia s europoslancom  Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD. Témami diskusie boli šírenie dezinformácií, umelá inteligencia,  čerpanie eurofondov a pod. Bol to krásne strávený deň, plný nových skúseností, dojmov a zážitkov. Sme veľmi radi, že sme mohli našu školu i naše mesto reprezentovať. Naše poďakovanie patrí aj ďalším junior ambasádorom – Viktórii Ivančákovej, Petrovi Semkovi, Viliamovi Sabolovi i vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na všetkých aktivitách  našej školy. Ď A K U J E M E!!!

     • 200 ton z lesa von v Slovenskej Kajni

     • Okolie Slovenskej Kajne sa vo štvrtok 23.9.2021 stalo pre našu školu ďalšou etapou čistenia lesov v rámci projektu 200 ton z lesa von. 15 členná skupinka, ktorú tvorili druháci Mário Hobľak, Šimon Balogáč, Tadeáš Josipčuk, Roman Dzivák, Gabriel Tomkovič, Dávid Puškár, Jakub Kochan, tretiaci Henrich Dragula, Šimon Kirnág, štvrtáci Adam Frena, Patrik Gritters, Benjamín Keba, Samuel Marcinčin, Alex Marton a učiteľ Miroslav Vaterka, vyzbierala v lesných porastoch neďaleko Domaše za 2 hodiny 155 kg odpadu. Strmý svah im síce poriadne komplikoval pohyb a vyťahovanie vriec s odpadom bolo veľmi problematické, ale vynaloženú energiu im dokonale vrátilo milé pohostenie od pani starostky Lenky Hierzer Štiber, z ktorého našim zberačom doslova padla sánka. Ďakujeme pani starostke za spoluprácu a milé prekvapenie, zberačom za ochotu pomôcť prírode a vám ostatným za to, že nabudúce sa k nám určite pridáte!

     • Voľby člena ŽŠR do Rady školy

     • Zajtra, t.j. 23.9.2021 (štvrtok) sa uskutočnia voľby člena ŽŠR do Rady školy. Volieb sa zúčastnia všetci žiaci školy podľa následovného rozpisu tried:

      ROZPIS ŽIAKOV:

      1. vyučovacia hodina:  8.15 hod. – I.G + IV.M (operátor drevárskej a nábytkárskej výroby)

                                                     8.30 hod.  - I.A

      2. vyučovacia hodina:         8.45 hod. – I.M

                                                     9.00 hod. – II.A

                                                     9.15 hod. – II.G

      3. vyučovacia hodina:          9.40 hod. – II.M

                                                     9.55 hod.   – III.A (OVY)

                                                     10.10 hod. -  III.M (OVY)

                                                     10.25 hod. – III.F (OVY)

                                                     10.40 hod. – III.G (OVY)

      4. vyučovacia hodina:         10.55 hod. – IV.M (OVY)

                                                     11.10 hod. – IV.A (OVY)

      5. vyučovacia hodina:          11.35 hod. – IV.F

      Volebná miestnosť číslo 11 (prízemie). 

     • BIELA PASTELKA

     • 24. septembra 2021 (piatok) žiaci IV.F triedy  ako dobrovoľní pomocníci sa zapoja do zbierky BIELA  PASTELKA. Zbierka sa realizuje na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom. Výnos zbierky sa použije na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.  Je povolená Ministerstvom vnútra 000-2020-032857. Dobrovoľníci z triedy IV.F: Vladislav Trecak, Michal Cipa a Marek Daniš v tento deň vás oslovia a poprosia o dobrovoľný finančný príspevok. Prosíme o vašu podporu a pomoc.

      Ď A K U J E M E !

     • Voľby do rady školy

     • Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou,  podľa §25 odstavec 1 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,

       

                                                            riaditeľ školy oznamuje,

       

      že sa uskutočnia voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou na funkčné obdobie rokov 2021-2025.

       

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy sa volí na obdobie štyroch rokov a tvorí ju 11 členov. Voľby sú slobodné, rovné a tajné.

       

      Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 22.9.2021 o 12.00 v miestnosti č.11. Do rady školy sú vo voľbách zvolení dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí získajú najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

      Voľby zástupcu ostatných (nepedagogických) zamestnancov sa uskutočnia 22.9.2021 o 9.00 v miestnosti č.11. Do rady školy je vo voľbách zvolený jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, ktorý získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

      Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia 24.9.2021 o 15.00.  Z radov rodičov budú volení traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa uskutoční v ten istý deň, 24.9.202 o 16.00 hod., v takomto prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Voľby zástupcu žiakov  sa uskutočnia 23.9.2021.  Zorganizuje ich v zmysle štatútu samotná Žiacka školská rada. Výsledok volieb oznámi riaditeľovi SOŠD v stanovenom termíne spolu s odovzdaním zápisnice z volieb.

       

      Svoje podnety, návrhy kandidátov podľa príslušnej kategórii zástupcu v Rade školy môžete predkladať písomne do volieb zástupcov v jednotlivých zložkách predsedovi volebnej komisie Ing. Hricovi až do začiatku volieb osobne, alebo na mailovú adresu : hric@centrum.sk

       

       

       

                                                                                                     Ing. Igor Šesták   riaditeľ školy

      .

       

     • A už je tu jesenné upratovanie lesov!

     •      V rámci projektu 200 ton z lesa von sa vo štvrtok 9.9.2021 sedemčlenná skupinka žiakov: Marek Palfi, Šimon Balogáč, Mário Hobľak, Tadeáš Josipčuk, Adam Frena, Patrik Gritters, Samuel Marcinčin spolu s učiteľom Miroslavom Vaterkom pustila do poprázdninového upratovanie lesov v okolí obce Čierne nad Topľou a skupina druhákov, pod vedením učiteľa Jána Hajducha, v rámci Turistického kurzu, zbierala odpadky v Hrubom lese, smerom na Vyšný Kazimír. 

      Spolu 15 vriec, pneumatika, kovové trubky a kusy priemyselných textílií v konečnom účtovaní dali dokopy 211 kg. Veľká vďaka patrí pánu starostovi Vladislavovi Dvorjakovi a pánovi Jaroslavovi Sabolovi, ako aj ostatným pracovníkom obecného úradu v Čiernom nad Topľou, ktorí našim zberačom pripravili skvelé občerstvenie pred aj po práci a samozrejme vybrali znečistené lokality a zaviedli ich tam. Aj budúci týždeň plánujeme v prípade pekného počasia ďalšiu akciu do niektorej z blízkych obcí. V prípade záujmu budete srdečne vítaní!

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou v súlade s § 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľuje dňa 14. septembra 2021 (utorok) žiakom SOŠD  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie pokračuje vo štvrtok, 16. septembra 2021 nepárnym týždňom.