• Voľné pracovné miesta SOŠ drevárska - Učiteľ/ka matematiky a fyziky

     • Učiteľ/ka matematiky a fyziky - Stredná odborná škola drevárska, Vranov nad Topľou

      Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

      Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou  prijme do pracovného pomeru 

      učiteľa/ku s aprobáciou  matematika a fyzika.

      Pracovné podmienky

      Pracovné podmienky:

      • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2021 do 31.8.2022 (s možnosťou po roku prehodnotiť pracovný pomer na dobu neurčitú)
      • plný pracovný úväzok

       

      Požadovaná kvalifikácia

      Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

      • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v aprobácii matematika / fyzika

      Ďalšie požiadavky

      Ďalšie potrebné požiadavky:

      • znalosť práce s PC a IKT,
      • komunikatívnosť a flexibilita,
      • proaktívny prístup k zavádzaniu nových technológií do vyučovacieho procesu,
      • ovládanie štátneho jazyka
      • zdravotná spôsobilosť pre výkon pedagogickej činnosti

      Forma odmeňovania

      V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Požadované doklady

      Požadované doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
      • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
      • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
      • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
      • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Termín podania žiadosti

      Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou alebo mailom na adresu školy v termíne do 10.08. 2021.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

      Adresa školy

      Stredná odborná škola drevárska
      Lúčna 1055
      093 01 Vranov nad Topľou

      Kontakt

      Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

      • tel.: +421 905 861 287
     • Voľné pracovné miesta SOŠ drevárska - Majster odbornej výchovy pre strojárske odbory

     • Majster odbornej výchovy pre strojárske odbory – Stredná odborná škola drevárska, Vranov nad Topľou

      Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

      Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou  prijme do pracovného pomeru 

      majstra  odbornej výchovy pre strojárske študijné a učebné odbory

      Pracovné podmienky

      Pracovné podmienky:

      • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2021 do 31.8.2022 ( s možnosťou po roku prehodnotiť pracovný pomer na dobu neurčitú)
      • plný pracovný úväzok

      Požadovaná kvalifikácia

      Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Uprednostnení budú uchádzači s praxou a s výučným listom v odbore.

      Ďalšie požiadavky

      Ďalšie potrebné požiadavky:

      • komunikatívnosť, dôslednosť, zodpovednosť, flexibilita
      • schopnosť zavádzať inovatívne metódy do vyučovacieho procesu
      • zdravotná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti
      • bezúhonnosť
      • platné zváračské oprávnenie ( ZK 135-1 ) 

      Forma odmeňovania

      V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Požadované doklady

      Požadované doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
      • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
      • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
      • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
      • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Termín podania žiadosti

      Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou alebo mailom na adresu školy v termíne do 10.08. 2021.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

       

      Adresa školy

      Stredná odborná škola drevárska
      Lúčna 1055
      093 01 Vranov nad Topľou

      Kontakt

      Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

     • Ambasádorská škola - vyhodnotenie

     • Milí junior ambasádori,  

      v prvom rade by som sa vám chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za váš čas a účasť na programe kancelárie Európskeho parlamentu Ambasádorské školy.

      Počas tohto školského roka ste mali sťažené podmienky s výučbou. Aj napriek tomu

      ste boli aktívni, zapájali ste sa do aktivít, zúčastnili ste sa prednášky s europoslancom pánom Vladimírom Bilčíkom, organizovali ste vlastné aktivity.

       

      Tento ročník programu úspešne absolvovalo 10 škôl.

      Všetci, ktorí program úspešne absolvovali,  získavajú plaketu programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a junior ambasádori budú odmenení diplomom. Do finále postúpili 4 školy, postupnosť umiestnenia sa zatiaľ nezverejňuje. Zverejní sa až  v septembri 2021 na Slávnostnom odovzdávaní cien programu EPAS. Plaketu zo všetkých škôl si v septembri prídu prevziať senior ambasádori a z prvých štyroch škôl aj junior ambasádorov. Okrem toho sa budú vyhlasovať aj špeciálne ocenenia.

      Prvé 4 školy, ktoré postupujú do finále:

      Gymnázium Moldava, OA Michalovce, SOŠ pedagogická Prešov, SOŠ drevárska Vranov.

       

      Ďakujeme všetkým! Užite si leto. Junior ambasádori  odviedli skvelú prácu.

      Želáme Vám krásne prázdniny plné relaxu.