• Suprové školenie ŽŠR

     • 3 žiaci (Vladislav Trecak, Daniel Kulman, Jaroslav Kuzdas), ktorí budú v blízkej dobe aj certifikovaní, sa zúčastnili online Odborného seminára pre ŽŠR – základný modul. Školenie prebiehalo 2 dni:  22. - 23.10.2020 v domácom prostredí. Bolo naplnené množstvom aktivít, ktoré všetkých účastníkov veľmi bavili. Venovalo sa ja aktuálnym témam ako: štatút ŽŠR, úlohy ŽŠR, práva a povinnosti členov a koordinátorov ŹŠR, motivácia k učeniu a pod. Spoznali tam veľa nových ľudí, priateľovV veľa sa aj naučili. A čo je plusom tohto školenia? Práca s novými aplikáciami  - Jamboard. Google.com, mentie.com, survio.com a kahoot.com. Už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s novými priateľmi, na ďalšie stretnutie so školiteľmi a nový nadstavbový seminár - viac informácií na  facebook.com/rmpk.po/    

     • Oznam - online seminár pre členov ŽŠR - základný modul

     • V dňoch 22.- 23.10.2020 v čase od 9.00 hod. do 12.30 hod. sa uskutoční online odborný seminár pre ŽŠR - základný modul, ktorý je určený pre nových členov ŽŠR stredných škôl z celého Prešovského kraja. Našu školu budú zastupovať Vladislav Trecak, Dávid Kulman, Jaroslav Kuzdas a Daniel Kmec.

       

     • OZNAM Sociálne štipendium

     • Oznam pre žiakov školy

       

      Sociálne štipendium pre žiakov školy sa  bude vyplácať:

       

      21.  – 22. októbra  2020 (streda, štvrtok )  v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  ruško,  rukavice, vlastné pero a občiansky

      preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

     • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

     • DIŠTANČNÉ  VYUČOVANIE  V  SOŠ  DREVÁRSKEJ  –  OZNAM.

      Rozhodnutím Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR sa s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách SR. Týka sa to samozrejme aj SOŠ drevárskej vo Vranove n.T., a pokračuje sa od pondelka 12.10.2020 dištančnou formou až do odvolania. To znamená:

      • žiaci SOŠD ostávajú doma a vzdelávajú sa online podľa pokynov a rozvrhu vyučovania (platia aj časové rozvrhy podľa týždenných rozvrhov hodín)
      • v pondelok 12.10. prvé dve hodiny (od 08.00 hod) budú triednické hodiny. To znamená, že všetci žiaci budú k dispozícii triednemu učiteľovi online ( k telefonickému či dátovému spojeniu). Od triednych učiteľov sa postupne dozviete všetky potrebné informácie
      • ďalšie vyučovacie hodiny budú už podľa pôvodných rozvrhov – ale dištančnou formou
      • ďalšie oznamy a pokyny sledujte na školskej Edupage stránke, aj na facebookovej stránke školy
      • dištančná forma vyučovania neznamená „odstrihnutie sa“ od vyučovania, ale naopak, svedomité si plnenie úloh, online vyučovanie, keď žiak je v čase vymedzenom rozvrhom hodín vyučovania plne k dispozícii vyučujúcim. Inak sa bude jeho neúčasť považovať za neospravedlnenú absenciu
     • Zmena formy vyučovania

     • Rozhodnutím ÚKŠ SR a v súlade s opatreniami MŠVVaŠ SR sa mení od 12.10.2020  forma výučby na stredných školách z prezenčnej na dištančnú. Všetci žiaci SOŠ drevárskej sú povinní zúčastňovať sa výučby z domu predovšetkým cez portál edupage alebo iné portály umožňujúce online vyučovanie na základe pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov podľa platného rozvrhu hodín. 

     • Európsky deň jazykov online - workshop

     • 9. októbra 2020 sa žiaci I.G triedy v rámci realizácie Európskeho dňa jazykov online zúčastnili interaktívnej hodiny z ruského jazyka. Témou hodiny bolo: "Čo nám dá mesto" a jej vyučujúcou  bola pani Jevkaterina z Ruskej federácie. Žiakom pripravila skupinu hádaniek k naučeným slovíčkam z tematického okruhu Pamiatky mesta a vysvetlila i precvičila stupňovanie prídavných mien. Priebeh hodiny bol veľmi pekný, žiaci sa zapájali a komunikovali v ruskom jazyku. V budúcnosti by sme chceli absolvovať aj ďalšie takéto vyučovacie hodiny. Organizátorom hodiny - pani Jevkaterine i Metodickému centru Košice  patrí naše veľké poďakovanie. 

     • Cezpoľný beh

     • 30.9.2020 získalo družstvo SOŠD (Gabriel Ondič, Jozef Senk, Marek Habina) na okresnom kole SŠ v Cezpoľnom behu 2. miesto.

     • DNI NEZÁBUDIEK 2020

     • V dňoch 7. - 9. októbra 2020 sa uskutoční verejná zbierka DNI  NEZÁBUDIEK  2020 v spolupráci s organizátorom verejnej zbierky - LIGA  ZA  DUŠEVNÉ  ZDRAVIE  SR o.z., ktorej sa zúčastnia:

      7.10.2020: Vladislav Trecak, Ema Kachmanová, Viktória Ivančáková - III.F,

      8.10.2020: Stanislav Kozák, Richard Baník, Nikolas Repáš - III.M,

      9.10.2020: Diana Tabačková, Nikolas Janočo, Tatiana Marcinová - IV.F.

      V dnešnej dobe nenachádzajú pokoj v duši stovky tisíc ľudí na Slovensku. Liga za duševné zdravie spolu s odborníkmi chce dosiahnuť veľmi potrebnú zmenu starostlivosti o duševné zdravie. Aby to mohli zvládnuť, potrebujeme vás.

      Všetkým patrí naše veľké poďakovanie.