• Oznam

     • Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021 dňa 2.9.2020

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu šírenia koronavírusu v súlade s nariadením ÚKŠ SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  bude prebiehať otvorenie školského roka nasledovne:

      Žiaci prvého ročníka:

      a)  Nástup 2.9. 2020 o 8.00 pred hlavným vchodom do budovy SOŠD s dodržaním          hygienických pravidiel: 2 m odstupy + rúška.

      b) Po úvodných pokynoch žiaci vstupujú do budovy so svojimi triednymi učiteľmi. Pri vstupe im bude meraná telesná teplota a zároveň odovzdajú vyplnené a zákonným zástupcom podpísané dokumenty: zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti ( uvedené na stránke dňa 27.8.2020 alebo na www. minedu).

      c) V priestoroch školy bude činnosť žiakov organizovaná triednymi učiteľmi:

      I.A – učebňa č. 49 (2.poschodie)

      I.G – učebňa č.28 (1. poschodie)

      I.M – učebňa č. 9 ( prízemie)

      Žiaci si prinesú vlastné písacie potreby a poznámkový blok.

      Rodičom nebude umožnený vstup do budovy.

      d) Činnosť bude ukončená približne o 10.30.

       

      Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka:

      a) Príchod do školy 2.9.2020 o  10.00. Žiaci sa nezdržiavajú pri vchode, ale po odmeraní telesnej teploty pokračujú do určených učební bez zbytočného zhromažďovania na chodbách.

      II.A – č.48

      II.F – č.69

      II.G – č.40

      II.M – č.50

      III.A – č.36

      III.F – č.37

      III.G – č.65

      III.M – č.77

      IV.F – č.27

      IV.M – č.51

      b) V učebniach  odovzdajú triednym učiteľom zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom alebo osobne v prípade plnoletého žiaka.

      c) Žiaci si prinesú vlastné písacie potreby a poznámkový blok.

      d) Činnosť bude ukončená o 11.30.

       

      Všetky osoby, ktoré vstupujú do priestorov školy musia mať rúško na tvári po celý čas pohybu v škole.

      Je zakázané svojvoľne sa pohybovať a zdržiavať na chodbách a iných priestorov mimo pridelených učební.

      Dňa 2.9.2020 žiaci nebudú dostávať učebnice.

       

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Zákonný zástupca a plnoletý žiak:


      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou a pri odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcie rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).


      • Zabezpečí pre svoje dieťa, plnoletý žiak pre seba každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorázové vreckovky. Zákonní zástupcovia a žiaci dodržiavajú pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.

      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)

      • V prípade, že má u svojho dieťaťa resp. plnoletý žiak u seba podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo plnoletému žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

      Príloha č. 1:            Zdravotny-dotaznik-a-vyhlasenie.docx

      Príloha č. 2:             ​​​​​​vyhlasenie-o-bezinfekcnosti.docx

      Viac informácii na:   https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

       

       

       

                                                                      Oznam zákonným zástupcom

      a žiakom

      V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.